TEFSİR – KISA ÖZET DERS NOTU PDF (2020)

0
1858

TEFSİR – KISA ÖZET DERS NOTU PDF (2020)

Selamun Aleyküm ardakaşlar,

2020 Öabt Dikab ve İHL sınavı öncesi kısa bir şekilde göz atarak hızlı tekrar yapabilmeniz için kısa özet şeklinde bir Tefsir ders notu hazırladık.

İnşallah size kolaylık sağlar ve muvaffakiyetlere vesile olur.

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Vahyin Geliş Şekilleri

 • Sadık rüyalar
 • Cebrail kendi suretinde
 • Cebrail insan suretinde
 • Çıngırak sesi
 • Kalbine koyması

Nüzul Süreci:

 • Levhi Mahfuz: 7 kat gök- şeytanlara yasaklanmış- Buruc suresi
 • Beytul İzze: Yere en yakın gök, Toplu halde
 • Tencimul Kur’an: Parça Parça indirilmesi

KİTABET DÖNEMİ

Hz. Ebubekir Dönemi

Hafızlar şehit oldukça telaş arttık. (Yemame)
Hz. Ömer teklif sunmuştur.
Başkan: Zeyd b. Sabit

 • Ali
 • Osman
 • Abdullah b. Mesud
 • Ebu Musa el Eşari
 • Ubey b. Ka’b
 • Ebu Derda

Toplanan nüshaya “Abdullah b. Mesud” teklifi ile Mushaf denildi.
Zeyd Ahzab 23 eksik olduğunu farketti. Huzeyme b. Sabit yanında bulup kaydetti.

Hz. Osman Dönemi

Ermenistan- Azerbeycan fethi sırasında Suriyeli ve Iraklı askerler arasında ihtilaf
Hz. Osman Mushaf’ı Hz. Hafsa’dan istedi.
Abdullah b. Mesud nüshası imha edildi. –Dargınlık
İstinsah: Çoğaltma

 • Zeyd b. Sabit
 • Abdullah b. Zübeyr
 • Said b. El As
 • Abdurrahman b. Haris

Çoğaltılan nüshalar:

 • Mekke- Medine
 • Kufe
 • Basra
 • Yemen
 • Şam
 • Bahreyn

Taif yok.

Abdülmelik b. Mervan Dönemi (ebul muluk, en parlak)
Esved ed Düeli kırmızı noktalar koydu.

Ebul Abbas Dönemi (İlk abbasi halifesi)
Halil b. Ahmed bugünkü harekeler.

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Kur’an-ın diğer isimleri:

 • Furkan
 • Burhan
 • Hüda
 • Şifa
 • Ruh
 • Beyan

Tahmisul Kur’an: Ayetlerin 5 erli ayrıllamsı

Avaşirul Kur’an:  10 ayette 1 işaret konması

Havassul Kur’an: Ayet- Sure özellikelri

Fevatihus Suver: Sure başı

Fezailul Kur’an’ın: Kur’an’ın faziletleri. İLK Şafii: Menafiul Kur’an

 • En uzun ayet: Mudayene (borç) (Bakara)
 • Ayetlerin tertibi tevfikidir.
 • Besmele Neml 30 – K.K ayeti olduğunda ihtilaf yok
  • Hanefi: Sureden ayrı başlı başına
   • Sureleri ayırmak için
  • Şafii: Fatiha’ının başından bir ayet
  • Maliki:K’den değil. Sureleri ayırmak için
 • Tam sure olarak ilk inen: Fatiha
  • Son inen: Nasr

Es Sebut Tuvel (En Uzun 7  sure)

 1. Bakara
 2. Ali imran
 3. Nisa
 4. Maide
 5. Enam
 6. Araf
 7. Enfal
 8. Tevbe

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Mücmelin Tebyini: Biri açıklamadan anlaşılmayan. Kader, gayb vb.

Mübhemin Tafsili: bilinen bir kavramın ismi mevsul, zamir vb. olarak verilmesi. – Orta namaz (ikindi)

Mutlakın Takyidi: Geniş ifadenin daraltılması

Müşkilin Tavzihi: Zıtlık var gibi görünen yerler

SAHABE DÖNEMİ

 • Müteşabih tefsirinden çekindiler
 • Rey tefsirine karşı
 • K’nin tümünü tefsir etmediler.
 • Ayetlerin nüzul sebeplerini açıkladılar.
 • İçtihad mümkün olmayan konularda tefsir: hükmen merfu
 • İçtihad mümkünse: mevkuf

Abdullah b. Abbas

 • Osman: hac emiri
 • Ali: Basra valisi
 • “dinde fakih kıl”
 • “Tercümanu’l Kuran”

Abdullah b. Mesud

 • Bedirden önce Ebu cehil’i öldürdü. –Övgü
 • Kendine özel Mushaf
 • Kufe tefsir ekolu

Ubey b. Kab: Medine’de ilk vahiy katibi

Hz. Ali: Vahiy katibi, hicrette kardeş

TABİUN DÖNEMİ

 • K bütünü tefsire konu oldu.
 • İsrailiyyat girdi.
 • Kıyas yolu kullanıldı.

Mekke Tefsir Ekolu: Abdullah b. Abbas

Medine Tefsir Ekolü: Ubey b. Ka’b

Kufe Tefsir Ekolü: Abdullah b. Mesud

TEBE-İ TABİUN

 • Tefsirin tedvini

Kur’an-ı baştan sonra ilk tefsir eden: MUKATIL B. SÜLEYMAN – et Tefsirul Kebir

En eski matbu tefsir: SÜFYAN ES SEVRİ

 

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Mekke: İbn Kesir                Medine: Nafi       Şam: İbn Amir

Basra: Ebu Amr – Yakub                  Kufe: Asım – Hamza

Te’vil: Lafzın muhtemel manalarından birine dayandır

Tefsir: Arap dili açısından tahlile tabi tutup kastedilen manayı tespit etmek. Lafzın tek olan anlamını açıklamak

Tefsir ve Te’vil arasındaki Farklar:

 • Tefsir kesinlik – Tevil kesinlik yok
 • İlahi beyanlar – bireysel içtihadlar
 • Ayet lafızlarında – ayet manalarında
 • Başka kitaplarda – semavi kitaplarda

Tercüme: Bir lafzın kendisinin yerini tutacak başka bir lafızla değiştirmek

Tefsir ve Tercüme farklar:

 • Aslın açıklanması – aslın yerine geçer ve asla ihtiyaç kalmaz.
 • Beyan, izah – aslın tıpkısı old. için izah yok

Meal: Bir sözün manasını tam değil, biraz noksanıyla ifade etmek.

TEFSİR ÇEŞİTLERİ

Rivayet Tefsir

Kur’an, sünnet ve selefin açıklamalarıyla tefsir etmek.
İsrailiyatın tefsire karışması zaaf noktasıdır.

 • Taberi: Camiul Beyan
 • Begavi: Mealimut Tenzil
 • Salebi: Keşf ve Beyan
 • Semerkandi: Tefsirul Kur’an Azim
 • Ebi Hatim: Tefsirul Kur’an Azim

Dirayet Tefsir

Yeni problemler, felsefi akımlar, içtihad gerekli kıldı.
Dil, mantık, kıyas kullandılar.

 • Razi: Mefatihul Gayb
 • Beydavi: Envarut Tenzil
 • Nesefi: Medarikut Tefsir
 • Ferra: Meanil Kur’an
 • Elmalılı: Hak dini
 • Zemahşeri: Keşşaf
 • Ebu Suud: İrşadu Aklis Selim
  • Numan-ı Sani (2. Ebu Hanife)
  • Rum diyarı Zemahşerisi

Dosya PDF indirme linki sayfanın aşağı kısmında bulunmaktadır.

Mutezili:

 • Isfahani: Camiut Tevil
 • Kadı Abdülcabbar: Tenzihul Kuran
 • Şerif Murteza: Gurerul Fevaid
 • Zemahşeri: Keşşaf

Şii:

 • Kummi: Tefsiru Kummi
 • Tusi: et Tıbyan
 • Tabatabi: el Mizan

————————————————————————–

İŞARİ

Keşf, ilham – sufi tefsir

 • Tüsteri
 • Sülemi
 • Kuşeyri
 • İsmail hakkı bursevi
 • Muhiyddin İbn Arabi

FIKHİ

Kur’an’daki ahkam ayetleri tefsir etme.
İLK TEDVİN EDİLEN FIKHI TEFSİR: Mukatıl b. Süleyman – Tefsiru Hamsi Mie Aye Minel Kuran

 • Şafii: Ahkamul Kur’an
 • Tahavi: Ahkamul Kur’an
 • Kurtubi: Ahkamul Kur’an
 • Cessas
 • Ebû Bekir İbnü’l-Arabî
 • Sabuni
 • Herrasi

İÇTİMAİ

Akli, Toplumdaki sorunlara çözüm
İlk Mısır – Muhammed Abduh
Seyyid Kutub – Fi Zilalil Kur’an
Zaafı: Poztivizm etkisinde kalarak akla fazla önem vermek.

BİLİMSEL/İLMİ

Kevni ayetler pozitif ilimler verileriyle tefsir
Gazzali: Cevarihul Kur’an

EDEBİ: Belagat, dil, icaz yönü.

LÜGAVİ: Filolojik yönden

İLHADİ: Ateizm, İslam dinini yıkmak

 

Garibul Kur’an: Az kullanılan kelimeler
İlk çalışma: Nafi b. Ezrak

Mübhematül Kur’an: İsmi mevsul, künye, sıfat

Mücmel- Mübeyyen: Sözün sahibi bir açıklama yapmadan anlaşılmaz – Göğe ve tarıka andolsun – Namazı kılın

Mütekarib: Lafızlar farklı, anlamlar yakın/ uyku- uyuklama

Müşterek: Birçok farklı anlama delalet eden

 • Vücuh: Salat= namaz, dua, mağfiret, din
 • Nezair: nar, hutame… = Cehennem

Mütezad: Zıt anlamlılık. – Bey: satmak, satın almak

KUR’AN İLİMLERİ

Emsalül Kur’an: Temsili anlatım, örnek verme, atasözü, soyut olanı somutlaştırarak anlatma

 • Sarih Mesel: Mesel lafzı, benzeyen ve benzetilen kullanılan: Allah katında İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir.
 • Gizli Mesel: Mesel kelimesi yok, anlam olarak var
 • Mürsel Mesel: Atasözleri

Aksamul Kur’an: yenminler Muhkem: Anlamı açık

Müteşabih: Birden fazla anlama gelir ve anlamda kapalı

Huruf-u Mukataa: Mukattaa harfleri başında bulundukları sûrelerin isimleridir.

 • Hurûf-ı mukattaa Kur’an’ın isimleridir. Katâde’ye ve bir rivayette Mücâhid’e ait olan bu telakkiye göre hurûf-ı mukattaa ile Kur’an’a yemin edilmiştir veya bunlar sûrelerin isimleridir
 • Hurûf-ı mukattaa iki sûreyi birbirinden ayırma işlevi görür.
 • Hurûf-ı mukattaa Kur’an’ın i‘câzını ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır.
 • Hurûf-ı mukattaa Kur’an’a dikkat çekmek üzere zikredilmiştir.
 • Ahfeş el-Evsat ve İbn Kayyim el-Cevziyye gibi bazı âlimlere göre Kur’an’da kalem, fecir, asır, incir ve zeytin gibi şeylere yemin edildiği gibi harflere de yemin edilmiştir.
 • Hurûf-ı mukattaa ebced hesabıyla (hesâb-ı cümel) bazı olayların tarihine işaret eder.

İcazül Kur’an: 3 şekilde meydan okuma

 • K ile
 • 10 sure ile
 • 1 sure ile

Kaynak İndirme Bilgileri

 • Via: edunzy.com 
 • Dosya İçeriği: Tefsir Kısa Özet
 • Dosya Boyutu/Türü: 715 KB / PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız
 • PDF parolası: yok

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.