2020 KPSS Vatandaşlık – Konu Anlatım Özet – PDF

Bugünkü konumuz KPSS VATANDAŞLIK dersinin önemli konularından biri olan YÜRÜTME'dir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanının elindedir. Yürütmenin içeriği hakkında yeni hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni değişikliklerle birlikte sizlere bu konuyu özetlemeye çalışacağız.

0
1385

2020 KPSS Vatandaşlık – Konu Anlatım Özet  PDF

YÜRÜTME

Bugünkü konumuz 2020 KPSS VATANDAŞLIK dersinin önemli konularından biri olan YÜRÜTME’dir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanının elindedir. Yürütmenin içeriği hakkında yeni hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Yeni değişikliklerle birlikte sizlere bu konuyu özetlemeye çalışacağız. Ayrıca sayfanın en altında 2020 KPSS Vatandaşlık ile ilgili Konu Anlatım Videolar bulunmaktadır. Aşağıya doğru sayfayı kaydırarak videolara ulaşabilirsiniz.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN
 • Yürütme organı artık tek başlıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 • Cumhurbaşkanlığına Adaylık ve Seçimi
 • 40 yaşını doldurmuş,
 • Yükseköğrenimi tamamlamış,
 • Milletvekilli seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir.
 • Görev süresi 5 yıldır.
 • Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

 

Cumhurbaşkanın Aday Gösterilmesi

 • Siyasi parti grupları,
 • En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler,
 • En az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

 • Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 • İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen İkinci pazar günü İkinci oylama yapılır.
 • Bu oylamaya, ilk oylamada on çok oy almış İki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday. Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi yahut çekilmesi gibi durumlarda ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.
 • İkinci oylamaya tek adayın kalması hâlinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır.
 • Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
 • Eğer geçerli oyu alamazsa yani referandumda hayır oyları fazla çıkarsa aday belirleme sureciyle seçimin tekrarlanması çalışmaları başlar.

Kaynak İndirme Bilgileri

 • Site: edunzy.com
 • Dosya İçeriği: KPSS Tarih – Çalışma Programı-Çizelgesi
 • Dosya Boyutu/Türü: 59 KB / PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
 • PDF parolası: edunzy.com

Diğer KPSS Tarih Konu Anlatım;

 • 2020 KPSS İslamiyet Öncesi Türk Tarihi PDF İNDİR
 • 2020 KPSS İlk Türk İslam Devletleri PDF İNDİR
 • 2020 KPSS Anadolu Selçuklu Devleti PDF İNDİR
 • 2020 KPSS Osmanlı Kültür Medeniyet PDF İNDİR
 • 2020 KPSS Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi PDF İNDİR

 

Cumhurbaşkanlığı Seçim Tarihi

 • Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin görev sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük surenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.
 • Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilir. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden İlk pazar günü cumhurbaşkanı İle TBMM genel seçimi birlikte yapılır.
 • Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel seçime bir yıl veya daha az süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk pazar günü TBMM genel seçimiyle birlikte yapılır.
 • Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve genel seçime bir yıldan fazla sure kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırk beş gün içindeki son pazar günü yapılır.

Cumhurbaşkanının Görevleri

 • Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
 • Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.
 • Anayasanın uygulanmasını. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.
 • Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının İlk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 • Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.
 • Ülkenin iç ve diş siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 • Kanunları yayımlar.
 • Kanunları tekrar görüşülmek üzere Meclise geri gönderir.
 • Kanunların. Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.
 • Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.
 • Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir. Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.
 • Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.
 • Milli güvenlik politikalarım belirler ve gerekli tedbirleri alır.
 • TBMM adına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.
 • Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin cefalarını hafifletir veya kaldırır.
 • Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diter görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

2018 yürütme, yürütme 2018, yürütme konu anlatımı 2018

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Özellikleri

 • Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir.
 • Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyası haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez.
 • Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
 • Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.
 • Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.
 • Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak ürere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
 • Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.
 • Olağanüstü hal yönetimindeki Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı yargı yolu kapalıdır.

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

 • Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.
 • Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.
 • Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının Üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyası parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyonun tarafından soruşturma yapılır,
 • Komisyon, soruşturma sonucunu belirlen raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu surede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.
 • Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.
 • Yüce Divan yargılaması üç ay içerisinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır
 • Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz.
 • Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.
 • Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.

KONU İLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ VİDEOLARI İZLEYEBİLİRSİNİZ:

 

 

Allah muvaffakiyet versin, kolay gelsin. İyi çalışmalar 🙂

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.