Kpss Vatandaşlık Devlet Biçimleri Hükümet Sistemleri Çözümlü Sorular

Kpss Vatandaşlık Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri Konu Anlatım Ders Notları - Özet, PDF, Çıkmış Çözümlü Sorular, Test, Devlet şekilleri, Konu Anlatım Video 2019

0
1494

2020 Kpss Vatandaşlık Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri Çözümlü Sorular

Kpss Vatandaşlık Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri Konu Anlatımına ulaşmak için tıkla

Soruların Cevapları Sayfanın en alt kısmındadır.

1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

 1. a) Kişinin hak ve ödevleri
 2. b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler
 3. c) Temel hak ve ödevler
 4. d) Siyasi haklar ve ödevler
 5. e) Mali ve ekonomik hükümler

Vatandaşlık Konuları

2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur?

 1. a) Egemenlik
 2. b) Meşruluk
 3. c) Adalet
 4. d) Eşitlik
 5. e) Dayanışma
NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

3- Devlet iktidarının sınırlandırılmasını en etkin biçimde sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Kuvvetler ayrılığı
 2. b) Kuvvetler birliği
 3. c) Meclis hükümeti
 4. d) Monarşi
 5. e) Teokrasi

4- Yasama ve yürütmenin yasamada birleştiği hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Başkanlık sistemi
 2. b) Meclis hükümeti sistemi
 3. c) Parlamenter sistem
 4. d) Gerçek birlik
 5. e) Yarıbaşkanlık sistemi

5- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda siyasal sistemde ortaya çıkan tıkanıklıkları giderici çözüm yollarından biri değildir?

 1. a) TBMM’ nin toplantı yeter sayısının üye tam sayısının üçte birine düşürülmesi.
 2. b) Genel ilkelerle yetinilmeyip, ayrıntılara kadar inen bir anayasanın hazırlanmış olması.
 3. c) Tek meclis sistemine geçilmiş olması.
 4. d) Siyasal partilerin Mecliste grup kurmaları için gerekli milletvekili sayısının 20′ye çıkarılması.
 5. e) Cumhurbaşkanı’na belli şartlarda TBMM’nin seçimlerini yenileme yetkisinin verilmiş olması.

6- Türk Anayasalarında laiklik ilkesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi ile kabul edilmiştir?

 1. a) 1921 Anayasasıyla
 2. b) 1921 Anayasasında 1923 yılında yapılan değişiklikle
 3. c) 1924 Anayasasında 1928 yılında yapılan değişiklikle
 4. d) 1924 Anayasasında 1937 yılında yapılan değişiklikle
 5. e) 1961 Anayasasıyla

7- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının kabul ettiği bir temel ilke değildir?

 1. a) Üniter devlet ilkesi
 2. b) Demokratik devlet
 3. c) Laiklik ilkesi
 4. d) Devletçilik ilkesi
 5. e) İnsan haklarına saygılı devlet

8- Yarı başkanlık sistemi ile parlamenter sistem arasındaki fark, aşağıdakilerden hangisinde belirtildiği gibidir?

 1. a) Yürütme organının iki başlılığı
 2. b) Devlet başkanının seçimi
 3. c) Kabinenin yasama güvenine dayanıp dayanmaması
 4. d) Yasamanın yürütme organı tarafından feshi
 5. e) Aynı kişinin hem yasamada hem yürütmede görev yapıp yapamaması

9- Hangi ilke, oy verme hakkına sahip olan kişinin bizzat sandık başına giderek oy pusulasını kendi eliyle sandığa atması anlamına gelir? kpssrehber.com

 1. a) Bireysel oy
 2. b) Kişisel oy
 3. c) Eşit oy
 4. d) Genel oy
 5. e) Gizli oy

10- ”Kazanılmış Haklara Saygı İlkesi” aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

 1. a) Demokratik devlet ilkesi
 2. b) Hukuk devleti ilkesi
 3. c) Sosyal devlet ilkesi
 4. d) Kanunilik ilkesi
 5. e) Kanunların genelliği ilkesi

11- I.1876 Anayasası

II.1921 Anayasası

III.1961 Anayasası

Türk tarihinde görülen yukarıdaki anayasalardan hangilerinde iki meclisli yönetim görülmüştür?

 1. a) I b) II c) III d) I ve III e) II ve III

12- Aşağıdakilerden hangisi devlet biçimi bakımından federal devlete örnek değildir?

 1. a) Avustralya b) Rusya c) Yunanistan d) Kanada e) Almanya

13- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde başkanlık sistemi uygulanmamaktadır?

 1. a) Arjantin b) İngiltere c) Brezilya d) ABD e) Kolombiya

14- Belediye başkanının görevine son verme makam ve kurumlardan hangisinin kararı ile olur?

 1. a) TBMM b) Vali c) İçişleri Bakanı d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay

15- TBMM’de ”Siyasi Parti Grubu” en az kaç üye ile kurulur?

 1. a) 50 b) 30 c) 20 d) 10 e) 5

16- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

 1. a) Genel soruşturma
 2. b) Genel görüşme
 3. c) Soru
 4. d) Gensoru
 5. e) Meclis araştırması

17- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanını gerektiren hallerden biri değildir?

 1. a) Ayaklanma çıkması
 2. b) Savaş
 3. c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğinin tehlikeye girmesi
 4. d) Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması
 5. e) Tabii afet

18- Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel görevli mahkemedir?

 1. a) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
 2. b) Bölge idare mahkemesi
 3. c) Sayıştay
 4. d) Danıştay
 5. e) İdare mahkemesi

19- Aşağıdakilerden hangisi, köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine karar verebilir?

 1. a) İl idare kurulu
 2. b) Köy derneği
 3. c) Köy mutarı
 4. d) Köy ihtiyar meclisi
 5. e) İl genel meclisi

20- Avrupa Birliğini oluşturan anlaşma hangi yılda imzalanmıştır?

 1. a) 1946 b) 1955 c) 1957 d) 1963 e) 1970

21- Meclise gensoru önergesi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

 1. a) 60 b) 50 c) 40 d) 30 e) 20

22- I. İdare Hukuku

 1. Borçlar Hukuku

III.Ceza Hukuku

Verilenlerden hangisi Özel Hukukun dalları arasında gösterilemez?

 1. a) I b) I ve III c) III d) II ve III e) I ve II

23- Aşağıdakilerden hangisi BM Güvenlik Konseyinin sürekli üyelerinden biridir?

 1. a) Kanada b) Japonya c) İtalya d) Çin e) Almanya

24- Aşağıdakilerden hangisi G-8 ülkelerinden biri değildir?

 1. a) Japonya b) Almanya c) Kanada d) Türkiye e) Rusya

25- Türk Anayasa tarihinde ”Başlangıç” kısmına ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer verilmiştir?

 1. a) 1921 Anayasası
 2. b) 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan değişiklikle
 3. c) 1924 Anayasası’nda
 4. d) 1961 Anayasası’nda
 5. e) 1982 Anayasası’nda

26- Bir ülkede, belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne ad verilir? kpssrehber.com

 1. a) Tarihi Hukuk
 2. b) Mevzu Hukuk
 3. c) Şekli Hukuk
 4. d) Pozitif Hukuk
 5. e) İdeal Hukuk

27- Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini, Anayasanın uygulanması ile devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerindendir?

 1. a) Başbakan
 2. b) Cumhurbaşkanı
 3. c) TBMM
 4. d) Bakanlar Kurulu
 5. e) Meclis Başkanı

28- Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

 1. a) Başbakan
 2. b) Cumhurbaşkanı
 3. c) TBMM
 4. d) Bakanlar Kurulu
 5. e) İçişleri ve Maliye Bakanlığı ortaklaşa

29- 1982 Anayasası’na göre, TBMM, ilan deilmiş bir olağanüstü hal süresini her defasında en çok kaç aylığına uzatabilir?

 1. a) 9 b) 2 c) 6 d) 4 e) 5

30- Bir il belediyesinin Büyükşehir belediyesine dönüşebilmesi için nüfusunun en az kaç olması gerekir?

 1. a) 250 000 b) 1 000 000 c) 500 000 d) 400 000 e) 750 000

31- Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kuracağı bir komisyonla belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı incelemedir?

 1. a) Meclis araştırması
 2. b) Yazılı soru
 3. c) Sözlü soru
 4. d) Gensoru
 5. e) Genel görüşme

32- 1982 Anayasası’na göre TBMM, genel af ilanına en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar verebilir?

 1. a) 276 b) 330 c) 139 d) 367 e) 184

33- 1982 Anayasası’na göre aşağıda verilenlerden hangisi çekirdek haklar arasında gösterilemez?

 1. a) Din, vicdan ve düşüncelerin açıklanması
 2. b) Yaşama hakkı
 3. c) Masumiyet karinesi
 4. d) Hak arama hürriyeti
 5. e) Suç ve cezaların geçmişe yürütülememesi

34- İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların son mercii aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Askeri Yargıtay b) Yargıtay c) Sayıştay d) Anayasa Mahkemesi e) Danıştay

35- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın seçimlerle ilgili ilkelerinden biri değildir?

 1. a) Eşit oy Serbest oy c) Çift dereceli seçim d) Genel oy e) Açık sayım ve döküm

36- Bir bakana yurt dışına çıktığında mecliste aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?

 1. a) Bakanlık müsteşarı
 2. b) Bakan tarafından görevlendirilecek bir bakanlık görevlisi
 3. c) Başbakan tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili
 4. d) Bakanlardan biri
 5. e) Yasama organı tarafından geçici olarak görevlendirilecek bir milletvekili

37- Aşağıdakilerden hangisi dış politika araçlarından biri değildir?

 1. a) Diplomasi
 2. b) Ekonomik yardım
 3. c) Savaş
 4. d) Ekonomik yaptırımlar
 5. e) Hükümetin niteliği

38- Türkiye’de, işsizliğin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Ekonomik gelişmişlik
 2. b) Ücret
 3. c) Nüfus faktörü
 4. d) Piyasa koşulları
 5. e) Göç hareketleri

39- Bakanların görevleriyle ilgili suçlardan doğan sorumluluğa ne ad verilir?

 1. a) Hukuki sorumluluk
 2. b) Karşı imza
 3. c) Kollektif sorumluluk
 4. d) Bireysel sorumluluk
 5. e) Cezai sorumluluk

40- TBMM Başkanı aşağıdakilerden hangisinde Cumhurbaşkanına vekalet etmez?

 1. a) Ölüm b) Çekilme c) Hastalık d) Yurt dışına çıkma e) Yurt içi gezi

41- Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) İçtüzük b) Sirküler c) Yönetmelik d) Parlamento kararı e) Genelge

42- Nobel ödül törenleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleşmektedir?

 1. a) İspanya b) ABD c) İsveç d) Almanya e) İngiltere

43- Boşanma davaları, babalık davası, derneklerin kapatılması gibi davalara aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?

 1. a) Ağır Ceza b) Asliye Hukuk c) Asliye Ceza d) Sulh Ceza e) Sulh Hukuk

44- Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisine sahiptir?

 1. a) Bakanlar Kurulu b) Danıştay c) Anayasa Mahkemesi d) İçişleri Bakanlığı e) Yargıtay

45- 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 1. a) Danıştay b) TBMM c) Sayıştay d) Yargıtay e) Anayasa Mahkemesi

46- Merkezi idarenin başkent dışındaki tüm ülkeye yayılmış teşkilatlanmasına ne ad verilir?

 1. a) Köy Teşkilatı b) Belediye Teşkilatı c) Başkent Teşkilatı d) Yurtdışı Teşkilatı e) Taşra Teşkilatı

47- Enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşanmasına ne ad verilir?

 1. a) Resesyon b) Revalüasyon c) Devalüasyon d) Deflasyon e) Stagflasyon

48- Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun kaynaklarından biri değildir?

 1. a) Uluslararası antlaşmalar b) Örf ve adet c) Anayasa Mahkemesi kararları d) Öğreti e) Yönetmelikler

49- Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır?

 1. a) Devlet Denetleme Kurulu
 2. b) Yargıtay
 3. c) Danıştay
 4. d) Sayıştay
 5. e) Yüksek Denetleme Kurulu

50- 1961 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi ”organ davası” açmaz?

 1. a) Yargıtay b) Sayıştay c) Danıştay d) Üniversiteler e) Yüksek Hakimler Kurulu

51- Hangisi TBMM’nin görevlerinden biri değildir?

 1. a) Para basılmasına karar vermek
 2. b) Kanun hükmünde kararnameleri onaylamak
 3. c) Savaş ilanına karar vermek
 4. d) Kanun hükmünde kararname çıkarmak
 5. e) Bütçeyi görüşmek ve kabul etmek

52- Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık Divanının üyelerinden biri değildir?

 1. a) TBMM Katip Üyeleri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) TBMM İdare Amirleri
 4. d) TBMM Başkan Vekilleri
 5. e) TBMM Genel Sekreteri

53- Türk Medeni Kanunu’na göre olağanüstü evlenme yaşı kaçtır?

 1. a) 18 b) 16 c) 17 d) 15 e) 14

54- Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir? kpssrehber.com

 1. a) Nisbi Haklar
 2. b) Pozitif Statü Hakları
 3. c) Negatif Statü Hakları
 4. d) Aktif Statü Hakları
 5. e) Mutlak Hakları

55- Anayasamıza göre yürütme yetki ve görevini kullanan ve de yerine getiren kurumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. a) Cumhurbaşkanı ve TBMM
 2. b) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
 3. c) TBMM ve Bakanlar Kurulu
 4. d) TBMM, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
 5. e) Başbakan ve Bakanlar Kurulu

56- ”Kanun”lara ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Kanunlar Resmi Gazete’de yayımlanır.
 2. b) Kanunlar Bakanlar Kurulu veya milletvekilleri tarafından önerilir.
 3. c) Kanunlar Yazılıdır.
 4. d) Kanun yapma yetkisi TBMM’ye aittir.
 5. e) Kanunların yargısal denetimi yapılmaz.

57- İl idare kurulu ve il genel meclisinin görüşü alınmak suretiyle, aşağıdakilerden hangisinin kararı ile bir köyün ismi değiştirilebilir?

 1. a) Valilik kararı b) Danıştay kararı c) İçişleri Bakanlığı d) Bakanlar Kurulu e) Kaymakamlık kararı

58- Yurtdışındaki bir bankanın Türkiye’de şube açması aşağıdakilerden hangisinin izni ile mümkündür?

 1. a) Bakanlar Kurulu b) Merkez Bankası c) TBMM d) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu e) Cumhurbaşkanı

59- Anayasaya aykırı olarak bir kimsenin evinde özel kağıtlarının ve eşyalarının aranması ve bunlara el konulması aşağıdakilerden hangisinin ihlali anlamına gelir?

 1. a) Özel hayatın gizliliği b) Konut dokunulmazlığı c) Mülkiyet hakkı d) Haberleşme hürriyeti e) Yerleşme hürriyeti

60- Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?

 1. a) Seçimlerin serbestliği
 2. b) Genel oylu seçim
 3. c) Eşit oylu seçim
 4. d) İki dereceli seçim
 5. e) Tek dereceli seçim

61- Aşağıda verilenlerden hangisi beyin göçü veren ülkelerin özellikleri arasında yer almaz?

 1. a) Teknoloji gelişmiş
 2. b) Eğitim işgücüne talep az
 3. c) Nüfus artış hızı fazla
 4. d) Ekonomik büyüme düşük
 5. e) Yaşam standartları düşük

62- 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye kaçıncı olmuştur?

 1. a) 6. b) 3. c) 1. d) 4. e) 2.

63- Kişinin, devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklara ne ad verilir?

 1. a) Negatif Statü Hakları
 2. b) Pozitif Statü Hakları
 3. c) Mutlak Haklar
 4. d) Aktif Statü Hakları
 5. e) Nisbi Haklar

64- 1982 Anayasası’na göre TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilmektedir?

 1. a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 4 ay e) 5 ay

65- ”Milletvekillerinin görevlerini yerine getirmeleri sırasında açıkladıkları düşüncelerden ve verdikleri oylardan dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramamaları”na ne ad verilir?

 1. a) Siyasi sorumsuzluk b) Milletin temsili ilkesi c) Yasama dokunulmazlığı d) Yasama sorumsuzluğu e) Yasama yetkisinin asliliği

66- 1982 Anayasası’na göre Danıştay Başsavcısını aşağıdakilerden hangisi seçer?

 1. a) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 2. b) Danıştay Genel Kurulu
 3. c) Adalet Bakanı
 4. d) Başbakan
 5. e) Cumhurbaşkanı

67- Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

 1. a) Sayıştay üyeleri
 2. b) Bakanlar Kurulu üyeleri
 3. c) Milletvekilleri
 4. d) Yargıtay Başkanı ve üyeleri
 5. e) Danıştay Başkanı ve üyeleri

68- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenir? kpssrehber.com

 1. a) Başbakanın kararı
 2. b) Cumhurbaşkanının kararı
 3. c) Danıştay kararı
 4. d) Kanun
 5. e) Bakanlar Kurulu kararı

69- Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?

 1. a) Başbakan Yardımcısı
 2. b) Cumhurbaşkanı
 3. c) Adalet Bakanı
 4. d) Dışişleri Bakanı
 5. e) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

70- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda bir hak ve ödevdir?

 1. a) Siyasi faaliyette bulunma
 2. b) Dilekçeyle başvurma
 3. c) Kamu hizmetlerine girme
 4. d) Çalışma
 5. e) Vergi

71- Aşağıdakilerden hangisi yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış bir haktır?

 1. a) Seçme ve seçilme hakkı
 2. b) Din ve vicdan hürriyeti
 3. c) İspat hakkı
 4. d) Mülkiyet hakkı
 5. e) Süreli ve süresiz yayın hakkı

72- Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

 1. a) Tüzük çıkarmak
 2. b) Kanun tasarısı hazırlamak
 3. c) TBMM içtüzüğünü hazırlamak
 4. d) Ülkenin iç ve dış siyasetini yürütmek
 5. e) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak

73- Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanı nedenleri arasında gösterilemez?

 1. a) Savaş hali
 2. b) Ağır ekonomik bunalım
 3. c) Şiddet olaylarının yaygınlaşması
 4. d) Tabi afet
 5. e) Kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması

74- ”Hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklara” ne ad verilir?

 1. a) Alalade haklar
 2. b) Kişilik hakları
 3. c) Telif hakları
 4. d) Mutlak haklar
 5. e) Kurucu yenilik doğuran haklar

75- Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?

 1. a) TBMM
 2. b) Bakanlar Kurulu
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Hakimler ve Savcılar Kurulu
 5. e) Anayasa Mahkemesi

76- Nobel ödülü alan ilk Türk aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Yaşar Kemal
 2. b) Orhan Pamuk
 3. c) Tuna Kiremitçi
 4. d) Vedat Türkali
 5. e) Orhan Kemal

77- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Başbakan
 2. b) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Anayasa Mahkemesi Başkanı
 5. e) Adalet Bakanı

78- Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilan edilmesine sebep olmaz?

 1. a) Ayaklanma olması
 2. b) Ağır ekonomik bunalım
 3. c) Savaş hali
 4. d) Savaşı gerektirecek bir durum ortaya çıkması
 5. e) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması

79- ”İdari işlemleri kanuna aykırılık” sebeplerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Yetki b) Konu c) Hukukun genel ilkeleri d) Amaç e) Sebep

80- Aşağıdakilerden hangisi Somut norm denetiminin şartlarından değildir?

 1. a) Mahkeme b) İddianın ciddiliği c) Bakılmakta olan dava d) Uygulanacak norm e) Yetki

81- Çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirler almak, sosyal güvenlik tedbirlerini uluslararası düzeyde geliştirmek, sosyal adaletin yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik projeler geliştirmek ve çalışma şartlarıyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulan BM’le bağlı uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

 1. a) ILO b) FAO c) UNESCO d) WHO e) IMF

82- Euro 2016 Futbol Şampiyonası’na aşağıdaki ülkelerden hangisi ev sahipliği yapacaktır?

 1. a) Almanya b) İtalya c) Türkiye d) İngiltere e) Belçika

83- Türkiye aşağıda verilen uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir?

 1. a) G – 20 b) D – 8 c) Avrupa Konseyi d) G – 8 e) İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)

84- Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Yaptırımın manevi olması
 2. b) Toplumun ortak davranış kurallarını göstermesi
 3. c) Değişken ve genel olması
 4. d) Kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemesi
 5. e) Kamu gücü ile desteklenmiş olması

85- Hukukun yazılı kaynaklarını oluşturan aşağıdaki normlardan hangisi Anayasada düzenlenmemiştir?

 1. a) Yönetmelik b) Genelge c) Kanun d) Anayasa e) Tüzük

86- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biri değildir?

 1. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
 2. b) Genelkurmay Başkanını atamak.
 3. c) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
 4. d) Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.
 5. e) Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ile başkanını atamak ve bu kurula inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak.

87- Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kuruluşu ve faaliyetleriyle ilgili Anayasa’da yer alan hükümlerden biri değildir?

 1. a) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde 2 defa seçim yapılır.
 2. b) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay çalışabilir.
 3. c) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
 4. d) TBMM’nin erken seçime gitmesi durumunda yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni meclisin seçimine kadar devam eder.
 5. e) TBMM karar sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.

88- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi İnkılap Kanunları arasında yer almaz?

 1. a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 2. b) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
 3. c) Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında Kanun
 4. d) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
 5. e) Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

89- Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir?

 1. a) Atatürk Milliyetçiliği
 2. b) Sosyal adalet
 3. c) Güçler birliği
 4. d) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi
 5. e) Hürriyetçi demokrasi

90- Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by anlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

 1. a) 1979 b) 1963 c) 1973 d) 1946 e) 1961

91- Somut bir olaya düzenlenecek yazılı hukuk kurallarının olmaması veya tam olarak uygulanamaması durumuna ne ad verilir?

 1. a) Kanun boşluğu b) Hukuk dışı alan c) Örtülü boşluk d) Açık boşluk e) Kural içi boşluk

92- ”Hukuk kurallarının din kurallarına uymak zorunda olmaması” aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin mutlak şartıdır?

 1. a) Hukuk devlet ilkesi b) Üniter devlet ilkesi c) Laik devlet ilkesi d) Demokratik devlet ilkesi e) Sosyal devlet ilkesi

93- Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir?

 1. a) Silahlı kuvvetler mensupları
 2. b) Memurlar
 3. c) Hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
 4. d) Yükseköğretim öğrencileri
 5. e) Yüksek yargı organı mensupları

94- 1982 Anayasası’na göre ”genel seçimler” aşağıdaki makamlardan hangisinin yönetim ve denetimi altında yapılır?

 1. a) Uluslararası kuruluşlar b) Yargı organları c) Kolluk kuvvetleri d) Yasama organı e) Yürütme organı

95- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda belirtilen siyasi haklardan biri değildir?

 1. a) Dilekçe hakkı b) Seçme-seçilme hakkı c) Vatandaşlık hakkı d) Kamu hizmetlerine girme hakkı e) Sendika kurma hakkı

96-Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde uygulanan seçim sisteminde geçerli olan yöntemlerden ikisini doğru olarak göstermektedir?

 1. a) Ülke barajı- Milli Bakiye sistmi
 2. b) Ülke barajı- Tercihli oy
 3. c) Ülke barajı- D’Hondt usulü
 4. d) Bölge barajı-D’Hondt usulü
 5. e) Bölge barajı-Bloke liste usulü

97- Aşağıdaki kanunlardan hangisinin görüşüldüğü komisyonun oluşumunda, siyasi parti gruplarının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarıyla ilgili Anayasal ilkeye bizzat Anayasa tarafından istisna getirilmiştir?

 1. a) Af kanunları
 2. b) Bütçe kanunları
 3. c) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması hakkındaki kanunlar
 4. d) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren yetki kanunları
 5. e) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunlar

98- 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki alanların hangisinde olağan kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yapılamaz?

 1. a) Ailenin korunması
 2. b) Çevrenin korunması
 3. c) Özel hayatın gizliliği
 4. d) Sosyal güvenlik
 5. e) Gençlik ve spor

99- Aşağıdaki organlardan hangisini Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?

 1. a) Yargıtay üyeleri
 2. b) Cumhurbaşkanı
 3. c) Başbakan
 4. d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeleri
 5. e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

100- Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getirilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? kpssrehber.com

 1. a) Yetki genişliği b) Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi c) İdarenin bütünlüğü d) Yerinden yönetim e) Hiyerarşi

101) Türkiye’de Anayasacılık hareketleri Aşağıdakilerden hangisiyle başlamaktadır?

 1. a) Sened-i İttifak b) Kanun-u Esasî c) 1921 Anayasası
 2. d) Islahat Fermanı e) Tanzimat Fermanı

102) Aşağıdakilerden hangisi en geniş kapsamlı olandır?

 1. a) Kişi hak ve hürriyetleri b) İnsan hakları c) Temel hak ve hürriyetleri
 2. d) Vatandaş hakları e) Kamu hürriyetleri

103) Aşağıdakilerden hangisi oy hakkına seçeneksiz olarak hâkim olan bir ilke değildir?

 1. a) Serbest oy ilkesi b) Mecburi oy ilkesi c) Kişisel oy ilkesi
 2. d) Açık sayım ve döküm ilkesi e) Gizli oy ilkesi

104) Temsili demokrasi hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Temsilcilerin işlemlerinin halkın onayına ihtiyacı yoktur ve bu işlemler başka makam tarafından denetlenmez.
 2. b) Temsili demokrasi halkın egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokrasi tipidir.
 3. c) Temsili hükümet sistemi de denir.
 4. d) Teorik olarak milli egemenlik teorisine dayanır.
 5. e) Bu sistemde millet ile temsilci arasındaki ilişkinin hukuki niteliği, atama-tayin (amir-memur) ilişkisidir.

105) Aşağıdakilerden hangisi başbakanlık sisteminin ayırıcı özelliklerinden biri değildir?

 1. a) Başbakan yasama organını görevden alabilir.
 2. b) Yürütme organı tek kişiliktir.
 3. c) Aynı kişi hem yasama organında hem de yürütme organında görev alamaz.
 4. d) Başbakan halk tarafından seçilmez.
 5. e) Başbakan yasama organının güvenine dayanmaz.

106) Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin hükümdarda toplandığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Meşruti Cumhuriyet sistemi b) Başkanlık hükümeti sistemi c) Teokratik monarşi
 2. d) Meşruti monarşi e) Mutlak monarşi

107) Aşağıdaki devletlerden hangisi bir federal devlet değildir?

 1. a) Norveç b) Almanya c) ABD d) Avusturya e) İsviçre

108) Laiklik ilkesi hangi tarihte ve hangi anayasamızda ilk kez yer almıştır?

 1. a) 1921 Anayasasında, 1923 tarihinde b) 1960 Anayasasında, 1960 tarihinde
 2. c) 1924 Anayasasında, 1924 tarihinde d) 1924 Anayasasında, 1937 tarihinde
 3. e) 1924 Anayasasında, 1929 tarihinde

109) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin anayasası yazısızdır?

 1. a) İngiltere b) ABD c) Fransa d) Avusturya e) Almanya

110) Aşağıdakilerden hangisi Türk anayasa hukukunun incelediği konulardan biri değildir?

 1. a) Bakanlar kurulu b) Devlet çeşitleri c) Vatandaşın hak ve özgürlükleri
 2. d) Cumhurbaşkanı e) TBMM, Yargı Erki

 

1.b 2-a 3-a 4-b 5-a 6-d 7-d 8-b 9-b 10-b 11-d 12-c 13-b 14-e 15-c 16-a 17-e 18-e 19-b 20-c 21-e 22-b 23-d 24-d 25-d 26-b 27-b 28-d 29-d 30-e 31-a 32-b 33-d 34-e 35-c 36-d 37-d 38-c 39-e 40-e 41-a 42-c 43-b 44-b 45-e 46-e 47-e 48-b 49-a 50-b 51-d 52-e 53-b 54-c 55-b 56-e 57-c 58-a 59-b 60-e 61-a 62-d 63-d 64-c 65-d 66-b 67-c 68-d 69-e 70-d 71-a 72-c 73-a 74-d 75-e 76-b 77-e 78-b 79-c 80-e 81-a 82-c 83-d 84-e 85-b 86-a 87-b 88-e 89-c 90-e 91-a 92-c 93-d 94-b 95-e 96-c 97-b 98-c 99-e 100-d 101-a 102-b 103-b 104-e 105-a 106-e 107-a 108-d 109-a 110-b

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.