AÖF MEMUR HUKUKU ÖZET PDF -2020

Sizler için AÖF Güz Dönemi Memur Hukukunun özetini hazırladık. Aşağıda bulunan linklerden PDF formatında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

0
541

AÖF Memur Hukuku Özet Konu Anlatım PDF İNDİR -2020

Sizler için AÖF Güz Dönemi Memur Hukuku dersinin ilk 4 ünitesinin özetini hazırladık. Aşağıda bulunan linklerden AÖF Memur Hukuku PDF formatında ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Özet sınav öncesi son tekrar mahiyetinde hazırlanmış olup, ünitenin en az bir kez okunmasında fayda vardır. Daha sonra özete çalışılarak sınava girilirse Allah’ın izniyle başarılı bir sonuç elde edilir. 

Ayrıca sitemizden diğer AÖF bölümlerinin notlarına da ulaşabilirsiniz. 
Sitemizde Lise, TYT, KPSS, YDS, ALES vb. kategorilerden güncel içerikler bulunmaktadır.

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

ÜNİTE 1: MEMUR KAVRAMI

Memur Tanımındaki Ortak Yönler
1. Genel idare esaslarına tabi kamu hizmeti kriteri
2. Kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürütme kriteri
3. İstihdam edilen yer kriteri
4. Atama işlemi kriteri
5. Kadro kriteri
6. Aylık tahsisi kriteri
7. Hiyerarşi kriteri

Kamu Personel Kategorileri
a) Sözleşmeli Personel
b) Mükellefler
c) Fahri ajanlar: Fahri ajanlar il genel meclisi, belediye meclisi üyeleri gibi seçimle ve belirli bir süre kamu hizmetine katılan kimseler olup bunlar genellikle rızai olarak ve çoğunlukla seçimle işbaşına gelirler.
d) Özel hukuka tabi personel istihdamı

Memurluk Sınıflandırma Türleri
1. Kadro sınıflandırması
2. Rütbe sınıflandırması
DMK’de öngörülen sınıflar şu şekildedir;
 Genel idare hizmetleri sınıfı: Kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar genel idare hizmetleri sınıfını oluşturur.
 Teknik hizmetler sınıfı
 Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
 Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
 Avukatlık hizmetleri sınıfı
 Din hizmetleri sınıfı
 Emniyet hizmetleri sınıfı
 Jandarma hizmetleri sınıfı
 Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı
 Yardımcı hizmetleri sınıfı: her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, iş sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, temizleme, aydınlatma, ısıtma gibi hizmetleri yapanlardır.
 Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı
 Milli istihbarat sınıfı

NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

 

Liyakat sisteminin temel ilkeleri şu şekildedir;
 Eşitlik prensibi
 Ehliyet prensibi
 Yarışma prensibi
 Güvenlik prensibi
 Tarafsızlık prensibi

Memuriyet Güvencesi
 Yasama organına karşı memuriyet güvencesi
 Yargı organına karşı memuriyet güvencesi
 Yürütme organına karşı memuriyet güvencesi
 Yürütme organına karşı memuriyet güvencesi
 Amire karşı memuriyet güvencesi

NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

ÜNİTE 2: MEMURİYETE GİRİŞ

Memuriyete Girişte Uygulanan Anayasal İlkeler
 Serbestlik
 Eşitlik
 Görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik aranmaması ilkesi
Memuriyete Giriş Koşulları
 Vatandaşlık
 Mahkumiyet
 Yaş: Meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az on beş yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı almak şartı ile devlet memuru olabilirler. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak
 Askerlik
 Öğrenim koşulu
 Sağlık
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak
 Özel koşullar
Adaylığın Sona Ermesi
 Asli memurluğa atanma
 Adaylık süresi içinde görevi son verme
 Adaylık süresi sonunda başarısızlık
Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişkileri kesilenler 3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.
Memurluğa Atanma
 Asli memurluğa atama: Adaylık devresi içinde
eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin
teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay
tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa
atanırlar. Asli memuriyete geçme tarihi adaylık
süresinin sonunu geçemez (DMK md.58). Asli
memurluğa atanabilmek için aday memurun;
1-Adaylık süresini doldurmuş olması,
2-Adaylık devresinde eğitimde başarılı olması,
3-Atanmasının onaylanması gereklidir.
Asli devlet memurluğuna atandıktan sonra memurların bir ay içinde yemin belgesini imzalayarak göreve başlamaları gerekir.
 İdari görevlere atama
 Vekaleten atama
 Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları
 Emeklilerin yeniden hizmete alınması için yapılan atama
 Yer değiştirme suretiyle atama
 Karşılıklı olarak yer değiştirme
 Kurumlar arası atama
 Kurum içi naklen atama
 İstisnai memuriyete atama: aşağıdaki memurluklar
istisnai memurluk kapsamındadır:
Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin memurlukları, Bakan Yardımcılıkları,
Savunma Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar,
Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire
Başkanı ve Müşavir Avukat kadroları, Toplu
Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı,
Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve
Şube Müdürleri, Milli İstihbarat Teşkilatı
memurlukları, Valilikler, Büyükelçilikler, Elçilikler.
İlk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerininkendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
 Savaş ve olağanüstü hâllerde bu süre Cumhurbaşkanı

ÜNİTE 3: DEVLET MEMURLARININ HAKLARI

Devlet Memurlarının Hakları
1. İzin Hakkı
a. Yıllık izin: Hizmet süreleri on yıla kadar olanlara yirmi gün, on yıldan çok olanlara otuz gün izin
b. Hastalık ve refakat izni uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.
c. Aylıksız izin on sekiz aya kadar izin verilebilir. Doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
d. Mazeret
2. Hizmet Hakkı
3. Şikayet ve dava hakkı
4. Güvenlik hakkı
5. Aylık hakkı ve vekalet aylığının durumu
6. Yolluk hakkı
7. Sosyal haklar ve yardımlar
8. Uygulamaya isteme hakkı
9. Çekilme hakkı
10. Kovuşturma ve yargılamadan kaynaklanan haklar
11. İsnat ve iftiralara karşı korunma hakkı
Hizmet içi Eğitim Yöntemleri
1. Bilgilendirme ve örgün eğitim yöntemleri
2. Benzetim yöntemleri
3. İşbaşında eğitim yöntemleri
Hizmet içi eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
1. Mesleki faaliyetleri yönelik eğitim
2. Görevde yükselme eğitimleri
3. İdarecilerin eğitilmesi
4. Eğitimcilerin eğitilmesi

NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

ÜNİTE 4: DEVLET MEMURLARININ ÖZGÜRLÜKLERİ

Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikaları
1. Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri,
2. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri,
3. Sağlık ve sosyal hizmetler,
4. Yerel yönetim hizmetleri,
5. Basın, yayın ve iletişim hizmetleri,
6. Kültür ve sanat hizmetleri,
7. Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri,
8. Ulaştırma hizmetleri,
9. Tarım ve ormancılık hizmetleri,
10. Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri,
11. Diyanet ve vakıf hizmetleridir.
Konfederasyonlar ise,
değişik hizmet kollarında en az beş sendikanın serbestçe bir araya gelmesiyle kurulabilmektedir.
Sendika üyesi olamayacaklar ise
a. Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı
kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma
Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç
olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Millî Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu
görevlileri,
b. Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri,
hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,
c. Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun
kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların
başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları,
d. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
e. Mülki idare amirleri,
f. Silahlı Kuvvetler mensupları,
g. Millî İstihbarat Teşkilatı mensupları,
h. 4688 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve
kuruluşların merkezi denetim elemanları,
i. Emniyet hizmetleri sınıfı,
j. Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,
k. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erlerdir. Belirtilen kişiler sendikaya üye olamazlar ve sendika kuramazlar.
Memurların Siyasi Sınırları

NOT: PDF YAZININ SONUNDADIR.

• Siyasi parti üyeliği: 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu md.11/2a uyarınca; “Hakimler ve savcılar, Sayıştay dâhil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliğini taşımayan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ileyükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.”.
• Seçilme hakkı: 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. maddesinde, Hakimler ve
Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim
elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve
kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği
taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile
astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler, hükmü yer almaktadır.

 

Kaynak İndirme Bilgileri

  • Site: edunzy.com
  • Dosya İçeriği: Memur Hukuku
  • Dosya Boyutu/Türü: 442 KB / PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
  • PDF parolası:

Diğer Adalet Konu Anlatım Özetleri;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.