2020 Kpss 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri Çıkmış Sorular

Kpss 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 242 Soru - Test Konu Anlatım Ders Notları PDF, çözümlü çıkmış sorular, test, konu anlatım video, güncel kpss notları, 2018 kpss, özet

0
930

2020 KPSS Anayasa Hukuku Çıkmış 260 Çıkmış Soru- Çözümlü

Vatandaşlık Konuları

 

 1. “Parlamento tarafından usulüne uygun ola­rak kabul edilen bir kanunun, halkın iste­ğiyle düzenlenen bir referandum netice­sinde reddedilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesidir.” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangi­sini açıklar?
 2. A) Halkın vetosu
 3. B) Halkın kanun teklifi
 4. C) İstişari referandum
 5. D) Politik grev
 6. E) Temsilcilerin azli

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

NOT: Sizlere daha iyi ve güncel ders notu sunabilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz. Sizlerde son eklenen güncel ders notları ve eğitim haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız sitemize Üye Olarak bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Cevap A

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Mil­letler “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hak­lar Uluslararası Sözleşmesi” ile düzenle­nen haklardan biri değildir?
 2. A) Mahremiyet hakkı
 3. B) Sosyal güvenlik hakkı
 4. C) Sağlık standardı hakkı
 5. D) Sendikal haklar
 6. E) Eğitim hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

Cevap A

 1. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 68/4. maddesine aykırı eylemleri sebebiyle, bir siyasi partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir. Bu karar üzerine ilgili siyasi par­ti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurmuştur. Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) AİHM bu başvuru bakımından dosta­ ne çözüm yolunu işletemez.
 3. B) Siyasi partiler bireysel başvuru yapabi­lecek kişiler arasında olmadığından AİHM kabul edilmezlik kararı verir.
 4. C) Siyasi parti özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile düzenlenmediği için AİHM başvuruyu reddetmelidir. D) AİHM, iç hukuk yollarının tüketilmeme­si sebebiyle kabul edilmezlik kararı vermelidir.
 5. E) AİHM tarafından ihlâl kararı verilmesi hâlinde kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde Anayasa Mahke­ mesinden yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet­ler “Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla­ rarası Sözleşme” ile düzenlenen hak ve özgürlüklerden biri değildir?
 2. A) Yaşama hakkı
 3. B) Özgürlük ve güvenlik hakkı
 4. C) Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
 5. D) Çalışma hakkı
 6. E) Adil yargılanma hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir davada sanık A, adil yargılanma hakkı­nın ihlâl edildiğini ileri sürmüştür. Yargı­ lamanın sonunda A’nın mahkûmiyetine ka­rar verilmiş ve 10.01.2011 tarihinde karar kendisine tebliğ edilmiştir. A, Yargıtay’da temyize başvurmuş olup temyiz incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. A, 11.05.2011 tarihinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuştur. Bu olay ile ilgili, AİHM nasıl bir karar vermelidir?
 2. A) Süre koşuluna uyulmadığı İçin başvu­runun reddine karar vermelidir.
 3. B) Başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı vermelidir.
 4. C) Sözleşmeye aykırı olan mahkeme ka­ rarının iptaline karar vermelidir.
 5. D) iç hukuk yollarının tüketilmemesi sebebiyle başvuruyu reddetmelidir.
 6. E) Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin olmadığından, başvurunun reddine karar vermelidir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Adil yargılanma hakkına ilişkin aşağıdaki haklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 7 No’lu protokol ile ek­lenmiştir?
 2. A) Cezai konularda iki dereceli yargılama hakkı
 3. B) Suçlama hakkında sanığın bilgilendi­ rilmesi hakkı
 4. C) Savunmanın hazırlanması için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hak­kı
 5. D) Sanığın savunma için avukat yardı­ mından yararlanma hakkı
 6. E) Sanığa ücretsiz tercüman yardımı sağ­lanması hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Birleşmiş Milletler sisteminde kabul edi­len sözleşmeler ve bu sözleşmelere ek protokoller gözönüne alındığında, aşağıdakilerin hangisinde bireysel başvuru yoluna ver verilmemiştir?
 2. A) Kişisel ve Siyasal Haklara ilişkin Ulus­ lararası Sözleşme
 3. B) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme
 4. C) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme
 5. D) İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri insani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme
 6. E) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdaki hak veya hürriyetlerden hangi­si Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile düzenlenmemiştir?
 2. A) Adil yargılanma hakkı
 3. B) Özel ve aile hayatına saygı hakkı
 4. C) Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü
 5. D) Sosyal güvenlik hakkı
 6. E) Evlenme hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 14 No’lu Protokol ile aşağıdakilerin han­gisinde herhangi bir değişiklik yapılma­mıştır?
 2. A) Yargıçların görev sürelerinde
 3. B) Yargıçlık görevi için aranan koşullarda
 4. C) Komitelerin yetkilerinde
 5. D) Kabul edilebilirlik şartlarında
 6. E) Dostane Cevap yolunda

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)
Cevap B

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bölgesel nitelikte bir sözleşmedir.
 3. B) Sosyal hakları güvence altına alma­mıştır.
 4. C) Avrupa Birliği bünyesinde oluşturul­muş bir sözleşmedir.
 5. D) Sözleşme ile hukuken bağlayıcı kararalma yetkisine sahip insan Hakları Mahkemesi oluşturulmuştur.
 6. E) Sözleşmede insan Hakları Mahkeme­ sine bireysel başvuru usulüne yer ve­rilmiştir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ka­rarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Davada, sözleşmenin yorumlanmasın­ da genel olarak önemli bir mesele or­taya çıkmışsa Büyük Dairenin 5 yargı­ cından oluşan bir kurul, Büyük Daireye havale talebini kabul eder.
 3. B) Büyük Dairenin kararlan kesindir.
 4. C) Mahkemenin kesinleşen kararlarının uygulanmasını Bakanlar Komiteside­ netler.
 5. D) Mahkeme, sözleşmenin ihlal edildiği­ ne karar verirse yargılama konusu mahkeme kararının iptaline karar ve­ rebilir.
 6. E) Dostane çözüm durumunda mahkeme, olayların ve kabul edilen çözümün kısa bir özetiyle, sınırlı bir karar ile başvu­ ruyu kayıttan düşürür.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bi­ reysel başvuru yolunun kullanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır?
 2. A) Bireysel başvuru yolu yalnızca gerçek kişilere tanınmıştır.
 3. B) Bireysel başvuruda bulunabilmek için Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’ne ta­ raf bir devletin vatandaşı olmak zorun­ lu değildir.
 4. C) Bireysel başvurularda başvurucunun ihlal nedeniyle bir mağduriyetinin ol­ması şarttır.
 5. D) Bireysel başvurularda başvurucunun isminin dilekçede yer alması gerekir.
 6. E) Bireysel başvurunun, iç hukuktaki ke­ sin karar tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içinde yapılması gerekir. (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kişi­sel başvurularda yargılama süreci ile il­gili aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıştır?
 2. A) Komiteler, kararlarını oy birliği ile alır.
 3. B) Dostane çözüm sürecine ancak yargı­ lama başlamadan önce gidilebilir.
 4. C) Görülmekte olan davada, sözleşme ile ilgili ciddi yorum sorunlarının ortaya çıkması ve taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi hâlinde Daire, Büyük Daire lehine yargı yetkisinden vazgeçe­ bilir.
 5. D) Dairenin kararlarını vermesinden itiba­ren 3 ay içinde taraflardan biri, davanın Büyük Daireye götürülmesini isteyebi­lir.
 6. E) Komiteler, mahkemenin yerleşmiş içti­ hadına ilişkin davalarda esas hakkında karar verebilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne gö­re, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Yargıçlar 10 yıllık bir süre için seçilir­ler.
 3. B) Yargıçlar, Avrupa Konseyi Parlamen­ terler Meclisi tarafından oy çokluğu ile seçilir.
 4. C) Yargıçların görev süreleri 70 yaşı­ na ulaştıklarında sona erer.
 5. D) Görev süreleri içinde yargıçlar, ba­ ğımsızlıkları, tarafsızlıkları ve daimi görevin gerekleriyle bağdaşmayan herhangi bir görev üstlenemezler.
 6. E) Bir yargıç, diğer yargıçlar tarafından 2/3 çoğunluk ile alınmış ve yargıçlık için gerekli koşulları taşımadığına dair bir karar olmadıkça görevden alına­maz.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ya­ pılanmasında yer alan tek yargıç düze­niyle ilgili aşağıdaki ifadeler den hangisi yanlıştır?
 2. A) Tek yargıçlar, bireysel başvurularda ek incelemeye gerek olmaksızın karar alı­ nabilecek hâllerde, başvuruyu kabul edilemez bulabilir veya işlemden kaldı­ rabilir.
 3. B) Tek yargıç tarafından verilen kabul edi­ lemezlik kararlarına karşı Daireye itiraz edilebilir.
 4. C) Tek yargıç, bireysel başvurunun kabul edilemez olduğuna veya İşlemden kal­ dırılmasına karar vermez ise başvuruyu ek inceleme için Komite ya da Daireye gönderir.
 5. D) Tek yargıç düzeninde görev alan yar­gıç, adına seçilmiş bulunduğu sözleşmesi taraf aleyhine yapılmış hiçbir başvuruyu inceleyemez.
 6. E) Tek yargıçlı düzen, mahkemenin ya­ pısına 14 No’lu Protokol ile eklen­ miştir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargısı içerisinde yer alan dostane çözüm yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Dostane çözüm, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi’nin 39.maddesinde düzen­ lenmektedir.
 3. B) Dostane çözüm görüşmeleri gizlilik içinde yürütülür.
 4. C) Dostane çözüm görüşmeleri, tarafların ihtilaflı yargılamadaki iddialarını etki­ lemez.
 5. D) Başvuru hakkı açısından, taraflar dı­ şında Avrupa Birliği üyesi tüm ülkeler her davada dostane çözüm talebinde bulanabilirler.
 6. E) Dostane çözüm sonuçsuz kalırsa Av­ rupa İnsan Hakları Mahkemesi davaya bakmaya devam eder.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne gö­ re, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru yolunda kabul edilebi­ lirlik şartları ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) Aynı konuda başka bir uluslararası yargı organına başvurulması, Mahke­menin yargılama yapmasını engelle­ mez.
 3. B) Mahkeme, başvuru hakkının kötüye kullanıldığını tespit ederse başvuru hakkında kabul edilemezlik kararı verir. C) Mahkeme, başvurunun açıkça daya­ naktan yoksun olması hâlinde, kabul edilemezlik kararı verir.
 4. D) Mahkeme, imzasız başvuruları kabul etmez.
 5. E) İhlal edilen hak, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ile korunan haklardan de­ ğilse Mahkeme, kabul edilemezlik kara­ rı verir. (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Bir anayasayı yine o anayasada öngörü­ len usullerle değiştiren iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Siyasi iktidar
 3. B) Yürütme organı
 4. C) Yargı organı
 5. D) Tali kurucu iktidar
 6. E) Bürokratik iktidar

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” ilkesiyle doğrudan ilgilidir?
 2. A) Kanunların Anayasa’ya aykırı olama­ ması
 3. B) Kanunları TBMM’nin yapması
 4. C) Uluslararası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaması
 5. D) Tüzüklerin yönetmeliklere aykırı olmaması
 6. E) Uluslararası sözleşmelerin kanunlarla eşdeğer metinler olması (2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. İki meclis sisteminin aşağıdakilerin han­gisinde bulunması gerekir?
 2. A) Federal devlet
 3. B) Başkanlık sistemi
 4. C) Meclis hükümeti sistemi
 5. D) Yarı-başkanlık sistemi
 6. E) Meşruti monarşi

(2009-Kaymakam Aday.)
Cevap A

 

 1. Aşağıdaki yarı-doğrudan demokrasi yön­ temlerinden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alır?
 2. A) Geri çağırma
 3. B) Halk girişimi
 4. C) Halkoylaması
 5. D) Halkın kanun teklifi
 6. E) Halk vetosu

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yarı – başkanlık sisteminde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
 2. A) Yasama organının çift meclisli olması
 3. B) Cumhurbaşkanını parlamentonun seçmesi
 4. C) Cumhurbaşkanını halkın seçmesi
 5. D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal sorumluluğunun bulun­ması
 6. E) Bir kez Cumhurbaşkanlığı yapan bir ki­şinin, bir daha Cumhurbaşkanı seçilememesi

(2008-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap C

 

 1. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin hangi ilkesinin gereği olan bir durumdur?
 2. A) Millî egemenlik
 3. B) Eşitlik
 4. C) Özgürlük
 5. D) Çoğunluk
 6. E) Laiklik

(2008-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müşavir Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sisteme ait bir özellik değildir?
 2. A) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu­ nun birbirine denk ve geniş yetkilerle donatılmış olması
 3. B) Bakanlar Kurulunun yasama organı önünde siyasal sorumluluğunun bu­lunması
 4. C) Yürütme organının parlamentoyu fesih yetkisinin bulunması
 5. D) Siyasal bakımdan sorumsuz bir devlet başkanının olması
 6. E) Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yu­ muşak ve dengeli biçimde birbirinden ayrılması

(2008-Halkbank Servis Görevlisi Sınavı)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır?
 2. A) Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler le­hine pozitif ayrımcılık yapılabilme­sine imkân tanınmıştır.
 3. B) Bilgi edinme hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir.
 4. C) Vatandaşın yurt dışına çıkma hür­ riyetinin yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle sınırla­ nabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.
 5. D) Adil yargılanma hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir.
 6. E) Kişisel verilerin korunmasını is­ teme hakkı Anayasa’ya eklenmiş­ tir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sında 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir?
 2. A) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sa­hiptirler.
 3. B) Yüksek Askerî Şuranın bütün kararla­ rı yargı denetimine tabidir.
 4. C) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır.
 5. D) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
 6. E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu­nun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa’nın başlangıç ve madde kenar başlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadeler den hangisi doğ­rudur?
 2. A) Anayasa’nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayıl­ maz.
 3. B) Anayasa’nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhil değildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sa­yılır.
 4. C) Anayasa’nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhildir.
 5. D) Anayasa’nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhil değildir.
 6. E) Anayasa’nın başlangıç kısmı ve madde kenar baş ıklarının Anayasa metnine dâhil olup olmadığı konusunda Anaya- sa’da açık bir hüküm yoktur.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sında 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir? A) Disiplin mahkemelerinin askerî yargı alanından çıkarılması B) Vatandaşın yurtdışma çıkma hürriyeti­ nin, hâkim kararına bağlı olarak sınır­ lanabilmesi C) Savaş hâli haricinde, asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargıla- namaması D) Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasa’da yer alması E) Ekonomik ve Sosyal Konseyin Anaya­ sa’da yer alması (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki Türk Anayasalarımdan hangisi esnek (yumuşak) anayasa olarak kabul edilmektedir?
 2. A) 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)
 3. B) 1921 Anayasası
 4. C) 1924 Anayasası
 5. D) 1961 Anayasası
 6. E) 1982 Anayasası

(2010-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa metnine dâhil değildir?
 2. A) Başlangıç kısmı
 3. B) Anayasa’nın ilk dört maddesi
 4. C) Anayasa’nın geçici maddeleri
 5. D) Anayasa’da bulunan madde kenar baş­lıkları
 6. E) Anayasa’nın 175. Maddesi

(2010-KPSS/GYGK-CS)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nda yer alan kurumlardan biri değil­dir?
 2. A) Danıştay
 3. B) Millî Güvenlik Kurulu
 4. C) Cumhuriyet Senatosu
 5. D) Anayasa Mahkemesi
 6. E) Yükseköğretim Kurulu

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap E

 

 

 1. Millî egemenlik ilkesi ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde kabul edil­ miştir?
 2. A) 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)
 3. B) 1921 Anayasası
 4. C) 1924 Anayasası
 5. D) 1961 Anayasası
 6. E) 1982 Anayasası

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa­ sının “Başlangıç” kısmında açıkça ifa­ desini bulan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Kuvvetler ayrımı ilkesi
 3. B) Atatürk milliyetçiliği anlayışı
 4. C) 12 Eylül müdahalesinin meşruluğu
 5. D) Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş me­deniyet düzeyine ulaşma azmi
 6. E) Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya millet­ leri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olması

(2009-Maliye Bak. İç Denetçi Aday. Sınavı)

 

Cevap C

 

 1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 2. Diyanet işleri Başkanlığı

III. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 1. Yükseköğretim Kurulu
 2. Rekabet Kurumu Yukarıdakilerden hangilerine doğrudan doğruya 1982 Anayasası’nda yer veril­miştir?
 3. A) I, II ve IV
 4. B) I, II ve V
 5. C) I, III ve IV
 6. D) II, III ve IV
 7. E) II, IV ve V

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Yeni Türk Devletinin ilk anayasası hangi tarihte ilan edilmiştir?
 2. A) 23 Nisan 1920
 3. B) 20 Ocak 1921
 4. C) 13 Kasım 1921
 5. D) 29 Ekim 1923

(2009-Vergi Denetmen Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Türk Anayasalarında “Başlangıç” kıs­mına ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir?
 2. A) 1921 Anayasası’nda
 3. B) 1924 Anayasası’nda
 4. C) 1961 Anayasası’nda
 5. D) 1982 Anayasasfnm ilk metninde
 6. E) 1982 Anayasası’nda 1995 yılında yapı­lan Anayasa Değişikliğinde

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi TC Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de­ğiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez özelliklerinden biri değildir?
 2. A) Cumhuriyetin nitelikleri ve devletin bü­ tünlüğü
 3. B) Temel hak ve hürriyetler
 4. C) Resmi dili
 5. D) Bayrağı
 6. E) Milli Marşı

(2009-Halkbank Banko Görevlisi Sınavı)
Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sında yer almaz?
 2. A) Cumhurbaşkanının Başbakanlığa, Meclis içinden ve dışından uygun gö­receği kişiyi ataması
 3. B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme ye­terliliğine sahip kişiler arasından baş­ bakanca seçilmesi
 4. C) Bakanlar Kurulu’nun programını, kuru­ luşundan en geç bir hafta içinde Türki­ ye Büyük Millet Meclisine sunması ve güvenoyuna başvurması
 5. D) Başbakanın gerek görürse görev sıra­sında da Türkiye Büyük Millet Mecli­ sinden güvenoyu isteyebilmesi
 6. E) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevlerinin kanunla düzenlenmesi

(2009-Halkbank Uzman Yard.)

 

Cevap A

 

 1. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun han­gi maddesi günümüze kadar anayasamı­zın değişmez temel ilkesi olmuştur?
 2. A) Devletin dini İslâmdır.
 3. B) Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyet­ tir.
 4. C) Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
 5. D) TBMM güçler birliği ilkesini temel alır.
 6. E) Devletin Başkenti Ankara şehridir.

(2009-Haikbank Banko Görevlisi Sınavı)

 

Cevap C

 

 1. TBMM nin ilk olarak çıkardığı 1921 Ana­ yasası kaç maddeliktir?
 2. A) 27
 3. B) 26
 4. C) 25
 5. D) 24
 6. E) 23

(2008-Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sının değiştirilemeyecek maddeleridir?
 2. A) 1. 2. ve 3. maddeleri
 3. B) 1. ve 2. maddeleri
 4. C) 1.2.3. ve 4. maddeleri
 5. D) 24. ve 12. maddeleri
 6. E) 1. 3. ve 4. maddeleri

(2008-Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdaki hükümlerden hangisi 1982 Anayasasına göre yanlıştır?
 2. A) Türk Milleti egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organla­rı eliyle kullanır.
 3. B) Yürütme yetkisi ve görevi, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından Anaya­ saya ve kanunlara uygun olarak kulla­ nılır ve yerine getirilir.
 4. C) Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Tür­ kiye Büyük Millet Meclisinindir.
 5. D) Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağım­ sız mahkemelerce kullanılır.
 6. E) Yasama yetkisi devredilemez

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiler- den hangisi Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında sayılan hususlardan biri değil­dir?
 2. A) Millet iradesinin mutlak üstünlüğü
 3. B) Anayasa’nın üstünlüğü
 4. C) Eşitlik ve sosyal adalet gerekleri
 5. D) Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları
 6. E) Parlamenter hükümet sisteminin be­ nimsenmiş olması

(2007-KPSS)

Cevap E

 

 1. Aşağıdaki düzenleyici işlemlerden hangisi ilk kez 1982 Anayasasında düzenlenmiş­ tir?
 2. A) Kanun hükmünde kararname
 3. B) TBMM içtüzüğü
 4. C) Tüzük
 5. D) Yönetmelik
 6. E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

(2003-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. Türk Anayasaları içerisinde “Millî Ege­ menlik’’ ilkesini kabul eden ilk Anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) 1876 Kanun-i Esasi
 3. B) 1921 Anayasası
 4. C) 1924 Anayasası
 5. D) 1961 Anayasası
 6. E) 1982 Anayasası

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, Türk vatandaş­ lığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi yanlıştır?
 2. A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür.
 3. B) Türk babanın çocuğu Türk’tür.
 4. C) Türk ananın çocuğu Türk’tür.
 5. D) Hiçbir Türk vatandaşı bağlılıkla bağ­daşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
 6. E) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yoluna başvu­rulamaz.

(2011-KPSS)

 

Cevap E

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için getirilmiş yasaklardan biri değildir?
 2. A) Yurt dışında teşkilatlanmak
 3. B) Yabancı devletlerden maddi yardım almak
 4. C) Ticari faaliyetlerde bulunmak
 5. D) insan haklarına aykırı eylemlerde bu­lunmak
 6. E) Mille egemenliğine aykırı eylemlerde bulunmak

(2011-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin “olmazsa olmaz” unsurların­ dan biri değildir?
 2. A) Demokrasi
 3. B) Kuvvetler ayrılığı
 4. C) İdarenin yargısal denetimi
 5. D) Yargının bağımsızlığı
 6. E) Cumhuriyet

(2011-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasına göre Devletin şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­ rudur? A) Türkiye federal bir devlettir. B) Türkiye konfederal bir devlettir. C) Türkiye Devleti monarşidir. D) Türkiye Devleti totaliter bir devlettir. E) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. (2011-KPSS/GYGK)

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiIer­den hangisi Devletin amaç ve görevle­ rinden biri değildir?
 2. A) Cumhuriyeti korumak
 3. B) Demokrasiyi korumak
 4. C) Yasama faaliyetlerini denetlemek
 5. D) Türk Milletinin bütünlüğünü korumak
 6. E) İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırla­ maya çalışmak

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, özel hayatın gizliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Özel hayat millî güvenlik nedeniyle hiçbir hâlde sınırlanamaz.
 3. B) Aile hayatının gizliliği genel sağlık sebebiyle sınırlanabilir.
 4. C) Özel hayatın gizliliği kamu yararı se­ bebiyle sınırlanabilir.
 5. D) Herkes aile hayatına saygı gösteril­ mesini isteme hakkına sahiptir.
 6. E) Millî güvenlik nedeniyle usulüne göre verilmiş hâkim kararıyla kişinin üstü aranabilir.

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. İfade hürriyetinin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki gerekçelerden hangisi, bu hürriyet için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 1982 Anayasası’nda yer alan ortak sınırlama sebeplerinden biri değildir?
 2. A) Kamu güvenliğinin korunması
 3. B) Millî güvenliğin korunması
 4. C) Başkalarının şöhret ve haklarının ko­runması
 5. D) Sağlığın ve ahlâkın korunması
 6. E) Suçun önlenmesi

(2011-Anayasa Matı. Raportör Yrd.)

 

Ce­vap D

 

 1. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
 2. A) Demokratik devlet
 3. B) Halkçı devlet
 4. C) Laik devlet
 5. D) Sosyal devlet
 6. E) Hukuk devleti

(2011-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap B

 

 1. İskân Kanunu’nun bir maddesinin, millî güvenlik gerekçesi ile zorunlu yerleşime ilişkin bir hüküm içerdiğini varsayalım. Bu düzenleme ile ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi doğrudur?
 2. A) Yerleşme hürriyetinin sınırlandırılması yalnızca olağanüstü durumlarda müm­ kün olduğu için bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır.
 3. B) Yerleşme hürriyeti hiçbir sebeple sınır- lanamayacağından bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır.
 4. C) Anayasa’da aranan tüm şartlara uyulduğu için bu düzenleme Anayasa’ya uygundur.
 5. D) Bu düzenleme kanunla yapılmadığın­ dan Anayasa’ ya aykırıdır.
 6. E) Yerleşme hürriyetinin millî güvenlik ge­ rekçesi ile sınırlandırılması mümkün olmadığından bu düzenleme Anayasa’­ ya aykırıdır.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, bazı temel hak ve  hürriyetler, sadece Anayasa’da belirtilen  sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde hâkim O kararı ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri ile sınırlanabllmektedir.

Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin düzenlendiği maddede bu du­ rum açıkça öngörülmemiştir?

 1. A) Haberleşme hürriyeti
 2. B) Konut dokunulmazlığı
 3. C) Özel hayatın gizliliği
 4. D) Dernek kurma hürriyeti
 5. E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen­leme hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Genel sağlığın korunması gerekçesiyle ge­cikmesinde sakınca bulunan bir hâlde, savcı kararı ile bir kişinin konutunda arama yapılmış ve bazı eşyalara el konulmuştur. Bu durumda 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Bir kişinin konutunda arama yapılabil­ mesi için hâkim kararı bulunması zo­ runlu olduğundan, yapılan işlem Ana- yasa’ya aykırıdır.
 3. B) Genel sağlığın korunması gerekçesi ile bir kişinin konutunda arama yapılması mümkün değildir.
 4. C) Bir kişinin konutunda savcı kararı ile arama yapılabilmesi için, gecikmesinde sakınca bulunan bir hâlin varlığı ve savcı kararının 24 saat içinde hâkimin onayına sunulması zorunludur.
 5. D) Savcı kararı ile bir kişinin konutunda arama yapılabilmesi mümkündür, an­ cak buradaki eşyalara el konulabilmesi için hâkim kararının varlığı şarttır.
 6. E) Bir kişinin konutundaki eşyalara el konulması hiçbir hâlde mümkün de­ ğildir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili aşağı­ daki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Temel hak ve hürriyetler Cumhur­ başkanı tarafından sınırlanabilir.
 3. B) Temel hak ve hürriyetler genel sınır­ lama nedenleriyle sınırlanabilir.
 4. C) Temel hak ve hürriyetler ancak ka­ nunla sınırlanabilir.
 5. D) Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınırlanabilir.
 6. E) Temel hak ve hürriyetler sınırlana­maz.

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevle­ rinden biri değildir?
 2. A) Cumhuriyeti korumak
 3. B) Demokrasiyi korumak
 4. C) Türk Milletinin bağımsızlığını koru­mak
 5. D) Ülkenin bölünmezliğini korumak
 6. E) Yasama organının üstünlüğünü sağ­lamak

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap E

 

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden biri değildir?
 2. A) Demokratik devlet
 3. B) Halkçı devlet
 4. C) Laik devlet
 5. D) insan haklarına saygılı devlet
 6. E) Sgsyal devlet

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasasına göre siyasi partilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.
 3. B) Yabancılar siyasi parti kurulabilirler.
 4. C) Siyasi partiler İçişler Bakanının izni ile kurulabilirler.
 5. D) Siyasi partiler kuruluş öncesi Yargı­ tay’dan izin alırlar.
 6. E) Siyasi partilerin mali denetimini Da­ nıştay yapar.

(2011-KPSS/AB-PÖS)

Cevap A

 

 1. ilgili Kanun “millî güvenliğin ve kamu dü­ zeninin gerektirdiği hâllerde gecikmesinde sakınca varsa mülkî idare amirleri bir der­ neği faaliyetten men edebilir. Mülkî idare amirinin kararı, 24 saat içinde görevli hâ­ kimin onayına sunulur” şeklinde bir hüküm içermektedir. Bu durumda 1982 Anayasasına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Dernekler, sadece hâkim kararı ile faa­liyetten men edilebileceği için bu dü­zenleme Anayasa’ya aykırıdır.
 3. B) Anayasa’ya göre, dernekler hakkında faaliyetten men kararı verilmesi müm­kün değildir.
 4. C) Millî güvenlik gerekçesi ile dernek hakkında faaliyetten men kararı veril­mesi mümkün değildir.
 5. D) Dernek hakkında faaliyetten men kararı verilmesi, yalnızca suç işlenmesini ön­lemenin yahut yakalamanın gerektirdi­ği hâllerde mümkün olduğu için bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır.
 6. E) Bu düzenleme Anayasa’ya aykırı değil­dir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmış ve işçiler grev karan almıştır. Bu durumda 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Grev hakkı iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. B) Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kuruluna gitmesi hâlinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilecek karar, toplu iş söz­ leşmesi hükmündedir.
 3. C) Yüksek Hakem Kurulu, grevin ertelen­ mesine karar verebilir.
 4. D) Tarafların anlaşması hâlinde, uyuşmaz­lığın her safhasında Yüksek Hakem Ku­ruluna başvurulması mümkündür. E) Greve katılmayanların, işyerinde çalış­ maları, greve katılanlar tarafından hiç­ bir şekilde engellenemez.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. K, uyuşturucu madde kullandığı ve ticareti­ ni yaptığı şüphesiyle kolluk görevlileri tara­ fından yakalanmıştır. Bu durumda 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) K nin yakalama sebepleri ve isnat hak­kında bilgi sahibi olma hakkı vardır.
 3. B) Knin en geç 3 gün içinde hâkim önüne çıkarılması zorunludur.
 4. C) Knin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz.
 5. D) Knin hürriyeti kanuna aykırı olarak kısıt­ lanmışsa devletten tazminat isteme hakkı vardır.
 6. E) Knin yakalandığı, yakınlarına derhâl bil­dirilir.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın üstünlüğünü göste­rir?
 2. A) Yasama yetkisinin devredilememesi
 3. B) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanılması
 4. C) Kanunların Anayasa’ya aykırı olmama­sı
 5. D) Herkesin kanun önünde eşit olması
 6. E) Hiçbir aileye imtiyaz tanınmaması

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Ce­vap C

 

66.

 1. Sosyal devlet
 2. Federal deviet

III. Laik devlet

 1. Monarşik devlet
 2. Hukuk devleti

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anaya­ sasının 2. maddesinde sayılan Cumhu­riyetin nitelikleri arasında yer alır?

 

 1. A) I, III ve IV
 2. B) I, İli ve V
 3. C) II, III ve IV
 4. D) II, IV ve V
 5. E) III, IV ve V

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, mülkiyet hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Herkes mülkiyet hakkına sahiptir.
 3. B) Mülkiyet hakkı kamu yararı amacıyla sınırlanabilir.
 4. C) Mülkiyet hakkı sosyal haklardandır.
 5. D) Herkes miras hakkına sahiptir.
 6. E) Mülkiyet hakkı ancak kanunla sınırla­ nabilir.

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, eğitim ve öğre­nim hakkı ve ödevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Türkçe’den başka diller de ana dil ola­rak okutulabilir.
 3. B) Öğrenim hakkının kapsamı kanunla düzenlenir.
 4. C) İlköğretim, Devlet okullarında parasız­dır.
 5. D) Eğitim ve öğretim Devlet gözetimi al­tında yapılır.
 6. E) Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenlerden biri de­ğildir?
 2. A) Malul ve gaziler
 3. B) Sakatlar
 4. C) Yaşlılar
 5. D) Memurlar
 6. E) Vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

(2011 -Malîye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Herkes yerleşme ve seyahat hürriyeti­ne sahiptir.
 3. B) Vatandaş sınır dışı edilemez.
 4. C) Vatandaş yurda girme hakkından yok­ sun bırakılabilir.
 5. D) Yerleşme hürriyeti kamu mallarını ko­ rumak amacıyla sınırlanabilir.
 6. E) Seyahat hürriyeti suç işlenmesini ön­ lemek amacıyla sınırlanabilir.

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)
Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Temel hak ve hürriyetler ancak tüzükle sınırlanabilir.
 3. B) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınır­ lamalar hükümetçe yapılır.
 4. C) Temel hak ve hürriyetlerin özlerine do­ kunan sınırlama yapılabilir.
 5. D) Temel hak ve hürriyetler ancak yargı kararıyla sınırlanabilir.
 6. E) Temel hak ve hürriyetler ancak kanun­ la sınırlanabilir.

(2011 -Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi kişinin haklan ve Ödevleri ara­sında ver almaz?
 2. A) Düşünce ve kanaat hürriyeti
 3. B) Mülkiyet hakkı
 4. C) Kişi hürriyeti ve güvenliği
 5. D) Din ve vicdan hürriyeti
 6. E) Konut hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinde herhangi bir düzenleme ya­pılmamıştır?
 2. A) Özel hayatın gizliliği
 3. B) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 4. C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 5. D) Grev hakkı ve lokavt
 6. E) Sendika kurma hakkı

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

74.

 1. Aynı zamanda ve aynı İş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamayacağına ilişkin yasağın kaldırılması
 2. Sendika kurma hakkının önceden izin almaksızın kullanılacağına ilişkin bir dü­zenleme yapılması

III. Siyasi amaçlı grev ve lokavta ilişkin ya­ sağın kaldırılması

 1. Memurlara toplu sözleşme yapma hakkı tanınması

Yukarıdaki ifadelerden hangileri 2010 yı­ lında 5982 sayılı Kanunla yapılan anaya­ sa değişiklikleri ile birlikte sendikal hak­ lara ilişkin olarak getirilen yeniliklerden biridir?

 1. A) I, II ve III
 2. B) II ve IV
 3. C) I, III ve IV
 4. D) I, II ve IV
 5. E) II, III ve IV

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasasına göre, toplantı ve gös­ teri yürüyüşü île ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için izin alma zorunluluğu yoktur.
 3. B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı herkese tanınmıştır.
 4. G) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı kamu yararı amacıyla sınırlana­ bilir.
 5. D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı genel ahlakın korunması ama­ cıyla sınırlanabilir.
 6. E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen­ leme hakkına ilişkin şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir.

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

76.1982 Anayasası’nın eşitlik ile ilgili 10. maddesinde, aşağıdakilerden hangisi için Devlet tarafından alınacak tedbirle­ rin “kanun önünde eşitlik” ilkesine aykırı sayılmayacağı bevan edilmemiştir?

 1. A) Çocuklar
 2. B) Yaşlılar
 3. C) Fakirler
 4. D) Özürlüler
 5. E) Malul ve gaziler

(2011 -TODAİE)

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre savaş, seferber­lik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması durumunda dahi ihlal edilemeyecek olan temel hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) Kimsenin konut dokunulmazlığı ve özel yaşamının gizliliği ihlal edilemez.
 3. B) Kimse din, vicdan, düşünce ve kana­ atlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.
 4. C) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
 5. D) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
 6. E) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişi­ nin yaşama hakkına, maddi ve mane­ vi varlığının bütünlüğüne dokunula­maz.

(2011-Kaymakam Aday.)
Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi olağan dönemlerde çıkarılan ka­nun hükmünde kararnameler ile düzen­ lenebilir?
 2. A) Mülkiyet hakkı
 3. B) Sağlık hakkı
 4. C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle­me hakkı
 5. D) Basın hürriyeti
 6. E) Yerleşme ve seyahat hürriyeti

(2011-Maliye Bakanlığı İç Denetçi Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir kanun hükmünde kararname, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ama­ cıyla, Büyükşehir belediyeleri sınırları için­ de yerleşmek isteyenlere, belediyeden izin alma şartı getirmektedir. Bu durumda 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yerleşme hürriyetinin sağlıklı ve dü­ zenli kentleşmeyi sağlamak amacı ile sınırlandırılması mümkün değildir. B) Anayasa’da yer alan tüm şartlara uyul- duğu için bu düzenleme Anayasa’ya uygundur. C) Yerleşme hürriyeti yalnızca suç işlen­ mesini önlemek sebebiyle sınırlanabil­ diği için bu düzenleme Anayasa’ya ay­ kırıdır. D) Yerleşme hürriyeti yalnızca sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak sebebiy­ le sınırlanabildiği için bu düzenleme Anayasa’ya aykırıdır. E) Bu düzenleme kanun hükmünde ka­ rarname ile yapıldığı için Anayasa’ya aykırıdır. (2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.) Cevap E

 

 1. I.   İnsan haklarına aykırı eylemde bulun­ma
 2.  Türk uyrukluğunda olmayan ger­çek ve tüzel kişilerden maddi yardım alma

III. Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylem­ de bulunma

 1. Demokratik Curr^ıuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunma

1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mah­kemesi yukarıdaki fiillerin hangilerinde sadece ilgili siyasi partinin kapatılması­na karar verir?

 1. A) Yalnız I
 2. B) I ve II
 3. C) I, II ve IV
 4. D) II ve IV
 5. E) I, II, III ve IV

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemez.
 3. B) Siyasi partiler TBMM tarafından kapa­tılabilir.
 4. C) 15 yaşını dolduranlar siyasi parti üyesi olabilir.
 5. D) Siyasi parti tüzükleri insan haklarına aykırı olabilir.
 6. E) Siyasi partiler önceden izin alarak ku­ rulabilir.

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Yrd.)
Ce­vap A

 

 1. Bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi, ret kararının tebliği tarihinden itibaren engec kaç gün içinde Bilgi Edinme De­ğerlendirme Kuruluna itiraz edebilir?
 2. A) 5
 3. B) 7
 4. C) 10
 5. D) 15
 6. E) 30

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’nda yer alan kamu de­netçisine başvurma hakkı ve Kamu De­netçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifa­delerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Kamu denetçisine başvurma hakkı, bilgi edinme hakkı ile aynı maddede düzenlenmiştir.
 3. B) Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
 4. C) Herkes, kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.
 5. D) Kamu Başdenetçisi 4 yıllık bir süre için seçilir.
 6. E) Kamu Başdenetçisi, TBMM tarafından gösterilen adaylar arasından Cumhur­ başkanınca seçilir.

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’mn 13. maddesinde dü­zenlenen “temel hak ve hürriyetlerin sınır­lanması” hükmüyle ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Temel hak ve hürriyetlerin özlerine do­kunulamaz.
 3. B) Temel hak ve hürriyetler 1982 Anaya­ sasının 16. maddesinde düzenlenen genel sınırlama nedenlerine dayanıla­ rak sınırlanabilir.
 4. C) Temel hak ve hürriyetler tüzüklerle sı­nırlanamaz.
 5. D) Temel hak ve hürriyetler yönetmelik­ lerle sınırlanamaz.
 6. E) Sınırlamalar Anayasa’nın ruhuna aykırı olamaz

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerde yapılacak sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olabi­lir?
 2. A) Anayasa’nın sözüne
 3. B) Demokratik toplum düzeninin gerekle­rine
 4. C) Ölçülülük ilkesine
 5. D) Laik cumhuriyetin gereklerine
 6. E) Yöntemsel bağımsızlık ilkesine

(2010-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Temel hak ve hürriyetlerin özüne do­kunulamaz.
 3. B) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken ölçülülük ilkesinin göz önünde bulun­ durulması gerekir.
 4. C) Anayasa’da, temel hak ve hürriyetlerin hepsi için geçerli olan şenel sınırlama nedenleri öngörülmüştür.
 5. D) Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
 6. E) Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa­ sının “siyasi hak ve ödevler” bölümünde düzenlenen haklardan değildir? (Soru 2010 Anayasa değişiklikleri dikkate alı­ narak güncellenmiştir)
 2. A) Dilekçe hakkı
 3. B) Kamu hizmetine girme hakkı
 4. C) Dilekçe hakkı
 5. D) Bilgi edinme hakkı
 6. E) Konut hakkı

 

Cevap E

 

 1.   “Silah altında bulunan er ve erbaşlar
 2.  Askerî öğrenciler

III. İdeolojik ve anarşik eylemlerden ötürü hüküm giymiş olup, af kanunu nede­ niyle tahliye edilenler

 1. Yurt dışında ikamet eden Türk vatan­ daşları
 2.  Taksirli suçlardan hüküm giyenler ha­riç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri seçimler ve halk oylama­ sında oy kullanması yasak olan kişiler arasındadır?

 1.   A) I, II ve V
 2.   B) I, III ve IV
 3.   C) I, II! ve V
 4.   D) II, IV ve V
 5.   E) III, IV ve V

(2009-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)
Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’mn 15..maddesine göre savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya ola­ğanüstü hâllerde aşağıdaki (erdşn hangi­si için Anayasa’da öngörülen güvencele­re aykırı tedbir alınamaz?
 2. A) Mülkiyet hakkına
 3. B) Zorla çalıştırma yasağına
 4. C) Konut dokunulmazlığına
 5. D) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriye­tine
 6. E) Suç ve cezaların geçmişe yürütüle- memesi ilkesine

(2009-Kaymakam Aday.)
Cevap E

 

 1. “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesi 1982 Ana­ yasasının hangi kısmında yer alır?
 2. A) Kişinin hakları ve ödevleri
 3. B) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
 4. C) Siyasi haklar ve ödevler
 5. D) Genel esaslar
 6. E) Yargı

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. Anayasa hukuku açısından “Dikey eşitlik” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Aynı durumda bulunanlara aynı kural­ ların uygulanmasıdır.
 3. B) Kanunların kadın ve erkeklere aynı hakları vermesidir.
 4. C) Ayrı durumda bulunanların ayrı kural­ lara bağlı olmalarıdır.
 5. D) Aynı durumda bulunanlara farklı kural­ ların uygulanmasıdır.
 6. E) Anayasa’nm üstünlüğü ilkesidir.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir?
 2. A) Kamu hizmetine girme hakkı
 3. B) Konut hakkı
 4. C) Seçme hakkı
 5. D) Mülkiyet hakkı
 6. E) Dilekçe hakkı

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap D

 

93.

 1.   Hiç kimse kendisini ve kanunda gösteri­len yakınlarım suçlayan bir beyanda bu­lunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

II . Vatandaş, hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

III. Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesin­ den dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

 1. Bir kimse, hakkında dava açıldıktan son­ra suçsuzluk karinesinden yararlanamaz.
 2.  Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

 

1982 Anayasası’nm 38. maddesinde suç ve cezalara ilişkin olarak öngörülmüş olan esaslarla ilgili yukarıdaki ifadeler­ den hangileri doğrudur?

 

 1. A)  I, II   ve III
 2. B)  I, II   ve  V
 3. C)  I, III  ve  V
 4. D)  II, IV  ve V
 5. E)  III, IV ve V

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Anayasa Mahkemesi içtihatları bağla­mında, 1982 Anayasası’nın temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda “sınırlamanın sınırlarını belirleyen ölçütler arasında yer alan “hakkın özü’ kavramın­dan ne anlaşılması gerekir?
 2. A) Bir temel hak ve özgürlüğün anlamı
 3. B) Bir temel hak ve özgürlüğün içeriği
 4. C) Bir temel hak ve özgürlüğün unsurları
 5. D) Bir temel hak ve özgürlüğün anayasal sistem içerisindeki yeri
 6. E) Bir temel hak ve özgürlüğün kullanıl­masını imkânsız kılan veya fevkalade zorlaştıran sınırlamalar

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasa­ sında belirtilen suç ve cezalara ilişkin temel ilkelerden biri değildir?
 2. A) Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulu­nan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılmaz.
 3. B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya ka­dar kimse suçlu sayılamaz.
 4. C) Hiç kimse kendisini ve kanunda göste­ rilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil gös­ termeye zorlanamaz.
 5. D) Vatandaş, hiçbir durumda suç sebe­ biyle yabancı bir ülkeye verilemez.
 6. E) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bul­ gular delil olarak kabul edilemez.

(2009-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)
Cevap D

 

 1. 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi siyasal haklar içinde yer almaz?
 2. A) Seçme hakkı
 3. B) Halkoylamasına katılma hakkı
 4. C) Seçilme hakkı
 5. D) Vatan hizmeti hakkı
 6. E) Grev ve lokavt hakkı

(2009-Kalkmma Bankası Uzman Yrd.)

 

. Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerle il­gili olarak siyasi partilere üye olabilir­ler?
 2. A) Silahlı kuvvetler mensupları
 3. B) Kamu kurumlarındaki memur statü­sündeki görevliler
 4. C) Hakimler ve savcılar
 5. D) Yükseköğretim öğrencileri
 6. E) Yüksek yargı organları mensupları

(2009-Halkbank Banko Görevlisi Sınavı)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamıyla ilgili Anayasa’da açıkça düzenlenen konular arasın­ da yer almaz?
 2. A) İşçilerin grev hakkına sahip olduğu
 3. B) Bir iş kolunda birden fazla sendikanın kurulamayacağı
 4. C) Herkesin sosyal güvenlik hakkına sa­ hip olduğu
 5. D) İşçiler ve işverenlerin toplu iş sözleş­ mesi yapma hakkına sahip olduğu
 6. E) Siyasi amaçlı grev ve lokavtın yapıla­ mayacağı

(2009-Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız düzen­ lenmek istenen toplantı, gösteri ve yürü­ yüşleri aşağıdakilerden hangisine daya­ narak sınırlandırılamaz?
 2. A) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin ko­runması
 3. B) Kamu düzeninin bozulması
 4. C) Milli güvenlik ile ilgili endişeler
 5. D) Genel sağlığın ve ahlakın korunması
 6. E) Doğal afetlere neden olabilecek hava koşulları

(2009-Halkbank Banko Görevlisi Sınavı)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasına göre, seçimler ve halkoyiamasına ilişkin aşağıdakilerden hanpisi yanlıştır?
 2. A) Serbest, eşit ve gizli oy esasına uygun yapılır.
 3. B) Tek dereceli olarak yapılır.
 4. C) Genel oy esasına göre yapılır.
 5. D) Yargı yönetim ve denetimi altında ya­pılır.
 6. E) Gizli sayım açık döküm esasına göre yapılır

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasına göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğ­rudur?
 2. A) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlar­ dan hüküm giyenler oy kullanamaz.
 3. B) Ancak 20 yaşını dolduran her Türk va­ tandaşı seçme ve halkoylamasına katıl­ma haklarına sahiptir.
 4. C) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılacak seçimlerde uygulanır.
 5. D) Seçim kanunları temsilde adalet, yöne­ timde istikrar ilkelerini bağdaştıracak bi­ çimde düzenlenir.
 6. E) Seçimler Ulaştırma Bakanlığının dene­ timi ve gözetimi altında yapılır

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi parti­nin Anayasa Mahkemesince temelli ka­patılmasına sebep olan üyelerinin bir başka siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olması hangi süre ile yasaklanmıştır?
 2. A) 4 yıl
 3. B) 5 yıl
 4. C) 10 yıl
 5. D) Ömür boyu
 6. E) Bir yasama dönemi boyunca

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir? A) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti B) Sosyal güvenlik hakkı C) Mal bildirimi D) Sendika kurma hakkı E) Mülkiyet hakkı (2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

. Cevap C

 

 1. “Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonomi­nin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır” ifa­ desi 1982 Anayasasının “Sosyal ve Eko­ nomik* Haklar ve Ödevler” kısmından hangisine aittir?
 2. A) Kamu yararı
 3. B) Çalışma hakkı ve ödevi
 4. C) Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları
 5. D) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 6. E) Mülkiyet hakkı

(2008-IVIilii Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasasına göre konut dokunul­ mazlığı hangi nedenle sınırlanamaz?
 2. A) Çocukların korunması
 3. B) Kamu düzeni
 4. C) Genel ahlakın korunması
 5. D) Suç işlenmesinin önlenmesi
 6. E) Milli güvenlik

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)
Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanma­ sıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) 1982 Anayasast’nda yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yer al­ mamaktadır.
 3. B) Yabancıların temel hak ve özgürlükle­ rinin sınırlanmasında, Anayasa’da Tür­ kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasın­ daki ilkelerin geçerli olacağı belirtilmiş­ tir.
 4. C) Yabancıların temel hak ve özgürlükle­ rinin sınırlanması ile ilgili olarak sade­ ce “kanunla sınırlama” ilkesine yer ve­ rilmekle yetinilmiştir.
 5. D) Yabancıların temel hak ve özgürlükle­ rinin sınırlanmasında, “kanunla sınır­ lama” ilkesi yanında “milletlerarası hu­ kuka uygunluk” ilkesine de yer veril­miştir.
 6. E) Yabancıların temel hak ve özgürlükle­ rinin sınırlanmasında, “kanunla sınır­ lama” ve “milletlerarası hukuka uygun­ luk” ilkeleri yanında ilgili yabancı ülke makamlarını bilgilendirme esası da benimsenmiştir.

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

109, 1982 Anayasası’nda aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi için herhangi bir sınırlama sebebi öngörülmemiştir?

 1. A) Basın hürriyeti
 2. B) Dernek kurma hürriyeti
 3. C) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 4. D) Din ve vicdan hürriyeti
 5. E) Haberleşme hürriyeti

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’nda düzenlenen aşağı­daki temel hak ve hürriyetlerden hangisi, temel hak ve hürriyetlere yönelik olarak ünlü düşünür Jellinek tarafından yapılan ayrım doğrultusunda pozitif statü hakları arasında yer alır?
  A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle­me hakkı
 2. B) Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
 3. C) Dernek kurma hürriyeti
 4. D) Mülkiyet hakkı
 5. E) Dilekçe hakkı

(2008-Kaymakam Aday.)

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Anayasa’da açıkça temel hak ve hürri­ yetlere yönelik sınırlamaların, demok­ ratik toplum düzeninin gereklerine ay­ kırı olamayacağı öngörülmüştür.
 3. B) Daha önce genel sınırlama nedenleri söz konusu olduğu hâlde, Anayasa’da sonradan gerçekleştirilen değişiklikle temel hak ve hürriyetlere yönelik sınır­lamaların, yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak yapılabileceği öngörülmüştür.
 4. C) Daha önce açık bir biçimde yer alma­ makla birlikte Anayasa’da sonradan gerçekleştirilen değişiklikle, temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlamaların, ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı öngörülmüştür.
 5. D) Daha önce yer almamakla birlikte Ana­ yasa’da sonradan gerçekleştirilen de­ğişiklikle temel hak ve hürriyetlere yö­nelik sınırlamaların laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olamayacağı öngö­rülmüştür.
 6. E) Hâlen Anayasa’da açık bir biçimde ön­ görülmemiş olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesinin kararları ışığında temel hak ve hürriyete yönelik sınırlamaların, temel hak ve hürriyetlerin özlerine do­kunamayacağı söylenebilir. (2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. Kamu hizmetlerine girme hakkı
 2. Dilekçe hakkı

III. Türk vatandaşlığı

 1. Seçme ve seçilme hakkı

Yukarıda verilenler 1982 Anayasası’na göre hangitür haklardandır?

 1. A) Temel haklar
 2. B) Ekonomik haklar
 3. C) Sosyal haklar
 4. D) Siyasi haklar
 5. E) Mali Haklar

(2008-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı- Gümrük Müşavir Yrd.)

 

Cevap D

 

 

 1.  Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
 2. Üniversite öğretim üyeleri

III. Hâkimler ve savcılar

 1. Yükseköğretim öğrencileri
 2.  Silahlı Kuvvetler mensupları

1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangileri siyasi partilere üye olmaz?

 1. A) I, III ve IV
 2. B) l, III ve V
 3. C) II, III ve V
 4. D) II, IV ve V
 5. E) III, IVveV

(2008-Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gereklerinden değildir?
 2. A) Erkler ayrımı
 3. B) Yönetimin yargısal denetimi
 4. C) Temel haklar güvenliği
 5. D) Sosyal devlet

(Kasım/2009-Vergi Denetmen Yrd.)

 

Cevap D

 

115.

 1. Kişilerin sosyal güvenliğinin sağlan­ması
 2. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması

III. Millî gelirin artırılması

 1. Kanunların Anayasa’ya uygun olması

 

Yukarıda verilenlerden hangileri öncelikle hukuk devleti ilkesinin gereklerinden­dir?

 1. A) I ve II
 2. B) II ve III
 3. C) İve III
 4. D) II ve IV
 5. E) I ve IV

(2008-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı- Gümrük Müşavir Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen özel sınırlama sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir.
 3. B) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandı­ rılmasında, bunların özüne dokunul­ mayacağı ilkesi, Anayasa’da açıkça dü­ zenlenmiştir.
 4. C) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’da öngörülen genel sınırlandırma sebeplerine dayanılarak sınırlandırıla­bilir.
 5. D) Yabancıların temel hak ve özgürlükle­ rinin sınırlandırılmasında, milletlerara­sı hukukun doğurduğu yükümlülükle­ rin dikkate alınması gerekir.
 6. E) Ölçülülük ilkesi, Anayasa’nın ilgili hükmüne göre temel hak ve özgürlük­ lerin sınırlandırılması hususunda yapı­ lacak tüm yasal düzenlemelerde dikka­te alınması gereken temel bir ölçüttür.

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyetinin sınırlandırılması için 1982 Anayasasında öngörülen se­beplerden biri değildir?
 2. A) Suç işlenmesini önlemek
 3. B) Genel ahlakı korumak
 4. C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağla­mak
 5. D) Kamu mallarını korumak
 6. E) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçek­leştirmek

(2007-Kaymakam Aday.)

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki te­ mel hak ve hürriyetlerin hangisinden ya­rarlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir?
 2. A) Radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yayım yapma hakkı
 3. B) Süreli veya süresiz yayın hakkı
 4. C) Dernek kurma hürriyeti
 5. D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenle­me hakkı
 6. E) Siyasi parti kurma hakkı (2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması nedenlerinden biri de­ğildir?
 2. A) Anayasa’nın sözü
 3. B) Anayasa’nın ruhu
 4. C) Ölçülülük ilkesi
 5. D) Genel sınırlandırma sebepleri
 6. E) Laik Cumhuriyetin gerekleri

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesini unsurlarından biri değildir?
 2. A) Kanunların Anayasa’ya uygunluğunun yargı organınca denetlenmesi
 3. B) Milletin iradesini yansıtan parlamento seçimlerinin tek turlu oluşu
 4. C) Mahkemelerin bağımsızlığının sağlan­ması
 5. D) Kanuni hâkim güvencesi
 6. E) Herkesin hak arama özgürlüğüne sahip olması

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 1982 Anaya­ sasının 10. maddesine, ilk kez 2004 yı­ lında yapılan Anayasa değişikliğiyle ek­lenmiştir?
 2. A) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sı­ nıfa imtiyaz tanınamaması
 3. B) Irk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması
 4. C) Devlet organları ve idare makamları­ nın, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda bulunmaları
 5. D) Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip bulunması ve devletin bu eşitliğin ya­ şama geçmesini sağlamakla yükümlü bulunması
 6. E) Din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay­ rım gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’nda güvence altına alı­nan “kişi hürriyet ve güvenliği” alanındaki uygulamalarla ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi yanlıştır?
 2. A) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bu­lunan kişiler hâkim kararıyla tutukla­ nabilir.
 3. B) Hâkim kararı olmadan yakalama, an­ cak suçüstü halinde veya gecikmesin­ de sakınca bulunan hallerde yapılabilir.
 4. C) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
 5. D) Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan kişi, bu işlemlere karşı yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
 6. E) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutul­ ma yerine en yakın mahkemeye gön­ derilmesi için gerekli süre hariç en geç 7 gün ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 15 gün içinde hâkim önüne çı­karılır.

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin hukuki yön­ temlerinden biri değildir?
 2. A) Vergi adaleti
 3. B) Kamulaştırma
 4. C) Devletleştirme
 5. D) Planlama
 6. E) Özelleştirme

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından benimsenmiş olan Devletin temel ilkelerinden biri değildir? A) Üniter Devlet ilkesi
 2. B) Cumhuriyetçilik ilkesi
 3. C) Demokratik Devlet ilkesi
 4. D) Başkancı Devlet ilkesi
 5. E) Atatürk Milliyetçiğine Bağlı Devlet İlke­si

(2010-Kaymakam Aday.)

Cevap D

 

I, Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri

 1. Üniversite öğretim üyeleri

III. Hâkimler ve savcılar

 1. Yükseköğretim öğrencileri
 2. Silahlı Kuvvetler mensupları

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri siyasi partilere üye ola­maz?

 1. A) I, III ve IV
 2. B) I, III ve V
 3. C) II, III ve V
 4. D) II, IV ve V
 5. E) III, IV ve V

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi “basın ve yayım­ la’’ ilgili 1982 Anayasası’nda yer alan ku­ rallardan biri değildir?
 2. A) Basının sansür edilemeyeceği
 3. B) Kanunla yasaklanmış bir dilde basın ve yayım yapılamayacağı
 4. C) Basımevi kurmanın izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı
 5. D) Devletin basın ve haber alma özgürlük­ lerini sağlayacak önlemleri alacak ol­ması
 6. E) Süreli veya süresiz yayının önceden izin alma ve mali teminat yatırma şar­tına baglanamayacağı

(2007-Kaymakam Aday.)
Cevap B

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, seçimlere iliş­ kin bir düzenleme olarak doğrudan 1982 Anayasası’nda öngörülmüştür?
 2. A) Milletvekili seçimlerinde % 10 ülke ba­rajının uygulanması
 3. B) Seçimlerde iki turlu çoğunluk sistemi­ nin benimsenmesi
 4. C) Milletvekili seçimlerinde her ilin 18 milletvekiline kadar tek bir seçim çev­resi olarak belirlenmesi
 5. D) Milletvekili seçimlerinde verilen oylara göre milletvekillerinin belirlenmesinde d’Hont Sisteminin uygulanması
 6. E) Seçim kanunlarının, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştı­ racak biçimde düzenlenmesinin ge­ rekmesi

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

. Cevap E

 

 1. “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçili­ ğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilke­ lere dayanan, lâik ve sosyal bir hukuk Dev­letidir.” T.C. Anayasası’nın yukarıdaki bu hükmü, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak­tadır?
 2. A) Cumhuriyetin niteliklerini
 3. B) Anayasa’nın bağlayıcılığını ve üstünlü­ğünü
 4. C) Devletin temel amaç ve görevlerini
 5. D) Egemenliği
 6. E) Laikliği

(2005-MiIli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakiierden hangisi siyasî haklar ve ödevler bölü­münde yer alır?
 2. A) Vergi ödevi
 3. B) Din ve vicdan hürriyeti
 4. C) Sosyal güvenlik hakkı
 5. D) Düzeltme ve cevap hakkı
 6. E) Mülkiyet hakkı

(2005-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre millî güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlâkın korunması gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kanunla yetkili kılınan merci, konut ara­ ma kararını kaç saat içinde görevli ha­ kimin onayına sunar?
 2. A) 12
 3. B) 24
 4. C) 48
 5. D) 72
 6. E) 120

(2005-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)
Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği hâller aşağıdakiierden hangisiyle düzenlenir?
 2. A) Kanun
 3. B) Tüzük
 4. C) Yönetmelik
 5. D) Genelge
 6. E) Tamim

(2005-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakiierden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?
 2. A) Kuvvetler ayrılığı
 3. B) idarenin yargısal denetimi
 4. C) Temel haklarının güvenliği
 5. D) Hukuki güvenlik ilkesi
 6. E) Mali politika tercihi

(2005-Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasında 2001 yılında yapılan değişiklikler dikkate alındığında, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi­ si doğrudur?
 2. A) Anayasada temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli olan genel sınırlan­ dırma nedenleri öngörülmüştür. Temel hak ve özgürlükler sadece bu genel sı­ nırlandırma nedenleri ile sınırlandırıla­bilir.
 3. B) Anayasada temel hak ve özgürlüklerin tümü için geçerli olan genel sınırlan­ dırma nedenleriyle, bazı temel hak ve özgürlükler için geçerli olan özel sınır­ landırma nedenleri öngörülmüştür.
 4. C) Anayasada temel hak ve özgürlükler için genel sınırlandırma nedenleri yer almamış; yalnızca her bir temel hak ve özgürlükler için ilgili anayasa madde­ sinde belirtilen nedenlerle sınırlandır­maya gidilebileceği öngörülmüştür.
  D) Anayasada temel hak ve özgürlükler için sınırlandırma nedenleri öngörül­ memiş, bu husus kanun koyucunun taktirine bırakılmıştır. Bu nedenle ka­ nun koyucu, bir temel hak ve özgürlük için sınırlandırma getirirken hukukun genel ilkelerini göz önüne almalıdır.
 5. E) Anayasada sadece bazı telem hak ve özgürlükler için geçerli olan genel sı­ nırlandırma nedenleri öngörülmüştür. Bu nedenlerle sınırlandırmaya gide­ bilmesi için ülkenin tümünde veya bir kısmında sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilmiş olması gerekir.

(2005-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değil­dir?
 2. A) Vergi ödevi
 3. B) Türk vatandaşlığı
 4. C) Dilekçe hakkı
 5. D) Mal bildirimi
 6. E) Düzeltme ve cevap hakkı

(2004-Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yard.- Vergi Denetmen Yard.)

 

Cevap E

 

 1. Anayasal bir ilke olan öze dokunma ya­sağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han­gisi doğrudur?
 2. A) Anayasal sistemimize ilk kez 2001 yılı değişiklikleriyle girmiştir.
 3. B) Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler açısından geçerli değildir.
 4. C) 1982 Anayasası döneminde 2001 yılı değişiklikleri öncesinde, bu yasak Anayasa Mahkemesi kararlarında yer almıştır.
 5. D) Bu yasakla kastedilen, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının olağa­nüstü dönemlerde dahi durdurulama- yacağıdır.
 6. E) Bu yasak kanunlar açısından değil, ida­ri işlemler açısından geçerlidir.

(2004-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir?
 2. A) Sendika kurma
 3. B) Türk vatandaşlığı
 4. C) Konut hakkı
 5. D) Ücrette adaletin sağlanması
 6. E) Toprak mülkiyeti

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 2001 yılı değişikliği göz öniine alındığın­ da, 1982 Anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin “genel sınırla­ ma” sebepleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
 3. B) Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerli­ dir.
 4. C) Genel sınırlama sebepleri sadece ola­ ğanüstü hallerde uygulanır.
 5. D) Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.
 6. E) 1982 Anayasasında gene! sınırlama se­ bepleri kaldırılmıştır.

(2002-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi temet hak ve özgürlüklerle ilgili olarak 1961 Anayasa­ sında yer almamıştır?
 2. A) Temel hak ve hürriyetler ancak kanun­la sınırlandırılabilir.
 3. B) Hak ve özgürlüklerin tanınması ve uy­ gulanmasında kanun önünde herkes eşittir.
 4. C) Temel hak ve hürriyetlerin kapsamını yargı organları belirler.
 5. D) Yabancıların temel hak ve özgürlükleri uluslararası hukuka uygun olarak an­cak kanunla sınırlanabilir.
 6. E) Sınırlama hakkın özüne dokunamaz.

(2006-Dışişleri Bakanlığı Aday Memurluk Sınavı)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, mal bildirimi aşağıdaki haklar ve ödevlerin hangisinde yer alır?
 2. A) Ekonomik haklar ve ödevler
 3. B) Kişinin hakları ve ödevleri
 4. C) Siyasi haklar ve ödevler
 5. D) Sosyal haklar ve ödevler
 6. E) Çalışma hak ve ödevleri

(2010-Kaymakam Aday.)

 

. Cevap C

 

140.1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkan­ lığı seçiminin ilk iki, oylamasının yapıla­ bilmesi için en az kaç üyenin toplanması gerekir?

Â) 184

 1. B) 180
 2. C) 170

D )139

 1. E) 110

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partiler için getirilmiş yasaklardan biri değildir?
 2. A) Ticari faaliyetlere girişmek
 3. B) Vakıf kurmak ,
 4. C) Uluslararası kuruluşlardan maddi yar­dım almak ,
 5. D) Eşitlik ilkesine aykırı eylemde bulun­mak
 6. E) Demokratik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunmak

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)
Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun birlikte değerlendirildi­ğinde aşağıdakilerden hangisi oy kul­lanmaya engel değildir?
 2. A) 18 yaşını doldurmamak
 3. B) Türk vatandaşı olmamak
 4. C) Seçmen kütüğünde kayıtlı olmamak
 5. D) Silah altında bulunan er ya da erbaş olmak
 6. E) Taksirli suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü olmak

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır?
 2. A) Yargıtay
 3. B) Anayasa Mahkemesi
 4. C) Ticaret mahkemesi
 5. D) Ağır ceza mahkemesi
 6. E) Danıştay

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin yö­netim ve denetimi aşağıdakilerin hangisi taralından yapılır?
 2. A) Yargıtay
 3. B) Danıştay
 4. C) Sayıştay
 5. D) Yüksek Seçim Kurulu
 6. E) Askerî Yargıtay

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi seçme hakkına sahiptir?
 2. A) 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
 3. B) 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
 4. C) 22 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
 5. D) 30 yaşını dolduran her Türk vatandaşı
 6. E) Her Türk vatandaşı

(2010-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’nda seçimlerde uygula­nacak seçim sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Anayasa’da, seçim çevrelerinin en az 3 milletvekili çıkaracak genişlikte olacağı ve milletvekillerinin belirlenmesinde orantılı temsil sisteminin uygulanacağı öngörülmüştür.
 3. B) Anayasa’da, seçim çevrelerinin en az 3 milletvekili çıkaracak genişlikte olacağı ve milletvekillerinin belirlenmesinde çoğunluk sisteminin uygulanacağı ön­ görülmüştür.
 4. C) Anayasa’da, siyasi partilerin seçim çevrelerinde milletvekili çıkarabilmeleri için, tüm ülkedeki geçerli oyların en az yüzde onunu almaları koşulu öngö­ rülmüştür.
 5. D) Anayasa’da, 450 milletvekilinin siyasi partilerin seçim çevrelerinde, 100 mil­ letvekilinin ise siyasi partilerin ülke

genelinde almış oldukları oya göre be- lirleneceği öngörülmüştür.

 1. E) Anayasa’da, herhangi bir seçim siste­mi. öngörülmemiş ancak, seçim kanunlarının temsilde adalet ve yönetim-de istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenleneceği hükme bağlan­mıştır. .

(2009-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır?
 2. A) Anayasa’nın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir.
 3. B) TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişik­ liğine ilişkin kanunların kabulü sırasın­ da, bu kanunun halkoyuna sunulması hâlinde, Anayasa’nın değiştirilen hü­ kümlerinden hangilerinin birlikte, han­ gilerinin ayrı ayrı oylanacağını da kara­ ra bağlar.
 4. C) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin kabulü, Meclisin üye tam sa­ yısının en az beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün olabilir.
 5. D) TBMM Genel Kurulu tarafından üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen bir Anayasa değişikli­ ğini, Cumhurbaşkanı dilerse halkoyuna sunabilir, dilerse yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete’de yayımlanmasına karar verebilir.
 6. E) TBMM Genel Kurulu acil hâllerde Ana­ yasa değişikliğine ilişkin tekliflerin bir kez oylanmasının yeterli olacağına ka­rar verebilir. Ancak, böyle bir kararın alınabilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyu ile mümkün olabilir.

(2009-KPSS/GYGK)

 

 1. 1982 Anayasası’na göre siyasi partilerin tüzük, program ve eylemlerinden ötürü Devlet yardımından kısmen veya tama­ men yoksun bırakılmasına hangi makam karar verebilir? “
 2. A) Sayıştay
 3. B) Bakanlar Kurulu
 4. C) Anayasa Mahkemesi
 5. D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 6. E) TBMM’nin Anayasa ve Adalet Komis­ yonları üyelerinden oluşan karma ko­misyon

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
 2. A) TBMM Hesaplarını inceleme Komisyo­nu
 3. B) Yargıtay
 4. C) Anayasa Mahkemesi
 5. D) Danıştayın ilgili dairesi
 6. E) Devlet Denetleme Kurulu

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd./2009- Kaymakam Aday.)

 

Ce­ vap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, siyasi parti kurma ve siyasi partiye üye olma hürri­ yetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han­ gisi doğrudur? A) İsteyen herkes 25 yaşını doldurmuş olmak koşuluyla siyasi partilere üye olabilir. B) Siyasi parti kurmak isteyen vatandaşla­ rın içişleri Bakanlığından, yabancıların ise Dışişleri Bakanlığından izin almaları gerekir. C) Siyasi parti kurma hakkı, önceden Ana­ yasa Mahkemesinden izin almak koşu­ luyla sadece 21 yaşını doldurmuş va­ tandaşlara tanınmıştır. D) Türkiye’de ikamet eden vatandaşlar ile Türkiye’de çalışan yabancılar, 18 yaşı­ nı doldurmuş oldukları takdirde siyasi partilere üye olabilirler. Yabancıların siyasi partilere üye olabilmeleri için karşılıklılık esasının gözetilmesi gere­ kir. E) Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar ve 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar Anayasa’da öngörülen is­ tisnalar dışında partilere üye olabilirler. (2009-KPSS/AB-PÖS) Cevap: Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulurlar ve 18 yaşını doldurmuş olan vatan­ daşlar Anayasa’da öngörülen istisnalar dışında partilere üye olabilirler (AY m.67-68). Cevap E

57

ANAYASA HUKUKU

Devletin Fonksiyonları ve Kuvvetler Ayrılığı

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin se­çim dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi doğrudur?
 2. A) 2007 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği uyarınca TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır.
 3. B) Meclis, seçim dönemi dolmadan üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile erken seçim kararı alabilir. C) Meclisin, seçim dönemi dolmadan er­ ken seçim kararı alması üzerine yapı­ lan seçime ara seçim denir.
 4. D) Cumhurbaşkanı, ülkenin herhangi bir nedenle siyasi bunalıma girdiğini dü­ şündüğü her durumda, bu bunalımı çözme amacıyla TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
 5. E) TBMM Genel Kurulu veya Cumhurbaş­ kanı tarafından yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin seçilmesine kadar devam eder.

(2009-KPSS/AB-PÖS)

 

Ce­ vap E

 

 1. Özel durumlar dışında milletlerarası hu­ kukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ya­ bancı ülkelere gönderilmesine veya ya­ bancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bu­ lunmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 2. A) TBMM’ye
 3. B) Bakanlar Kuruluna
 4. C) Anayasa Mahkemesi üyelerine
 5. D) Başbakana
 6. E) Milli Savunma Bakanına

(2009-Halkbank Uzman Yard.)

 

Cevap A

 

I., Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına derhâl bildirilir.

 1. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama nedeni dai­ma sözlü olarak yapılır.

III. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutul­ ma yerine en yakın mahkemeye gön­ derilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat içinde hâkim önüne çıkarılır.

 1. Toplu olarak işlenen suçlarda yakala­ nanlar en çok 1 ay içinde hâkim önüne çıkarılır.
 2. Hâkim kararı olmadan yakalama ancak suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılabilir.

 

1982 Anayasası’na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) I, II ve III
 2. B) I, III ve IV ,
 3. C) I, III ve V
 4. D) II, III ve IV
 5. E) III, IV ve V

(2008-KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin uymakla yü­kümlü oldukları yasaklardan biri değildir?
 2. A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler.
 3. B) Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uy­ rukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
 4. C) Siyasi partilerin tüzük ve programlarıy­ la eylemleri insan haklarına aykırı ola­ maz.
 5. D) Siyasi partiler, sınıf veya zümre dikta­ törlüğünü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamazlar.
 6. E) Siyasi partiler, kadın ve gençlik örgüt­ leri gibi yan kuruluşlar oluşturamazlar.

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca göste­rilen adaylar arasından Cumhurbaşka­ nınca seçilir.
 2. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı ancak Anayasa Mahkemesine başvu­rulabilir.

III. Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Se­çim Kurulu tarafından tespit edilir.

 1. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Ku­ruluna değil, TBMM’ye aittir.
 2. Bir milletvekilinin yükümlü olduğu as­kerlik hizmetini yapmadığı,

Türk va­ tandaşı olmadığı gibi bazı hususların sonradan ortaya çıkması durumunda, Yüksek Seçim Kurulu ilgili kişinin se­çim tutanağını iptal eder. Yüksek Seçim Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileriyle ilgili yukarıdaki ifadeler­ den hangileri yanlıştır?

 1. A) I, II ve IV
 2. B) I, II ve IV
 3. C) I, IV ve V
 4. D) II,III ve V
 5. E) II, IV ve V

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
 2. A) TBMM Hesaplarını inceleme Komisyo­nu
 3. B) Yargıtay
 4. C) Anayasa Mahkemesi
 5. D) Danıştayın ilgili dairesi
 6. E) Devlet Denetleme Kurulu

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

. 157. Anayasa değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak teklif edilebilir.
 2. B) Anayasa değişikliği tekliflerinin kabulü TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin gizli oyuyla olur.
 3. C) Bakanlar Kurulunun TBMM’ye bir Ana­ yasa değişikliği tasarısı sunması mümkün değildir.
 4. D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerini bir kez daha görüşmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir.
 5. E) Anayasa değişikliklerine ilişkin teklifler TBMM Genel Kurulunda 2 defa görü­şülür.

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)
Cevap B

 

158

I.TBMM’de üye tamsayısının 3/5’i ile veya 2/3’ünden az oyla kabul edilen ” anayasa değişiklikleri halkoyuna su­ nulmak zorundadır.

 1. TBMM’de üye tam. sayısının 2/3’ü ve­ ya daha çok oyla kabul edilmiş anaya- f sa değişiklikleri Cumhurbaşkanı tara­ fından halkoyuna sunulamaz.

III. Anayasanın değiştirilmesi hakkında teklifler TBMM Genel Kurulunda iki defa görüşülür.

 1. Cumhurbaşkanı anayasa değişiklikle­rine ilişkin kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönde­ rebilir.
 2. Halkoyuna sunulan anayasa değişik­ liklerinin kabul edilebilmesi için kayıtlı seçmenlerin yarısından çoğunun ka­ bul oyu kullanması gerekir.

1982 Anayasasına göre, anayasanın de­ ğiştirilmesiyle ilgili yukarıdaki ifadeler­ den hangileri doğrudur?

 1. A) I, II ve IV
 2. B) I, III ve,IV
 3. C) II, III ve V
 4. D) II, IV ve V
 5. E) II, IV ve V

(2004-KPSS)

 

Cevap B

 

I.Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluy­la kural olarak her konu bir kanunla düzenlenebilir.

 1. Yasama organı, bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebilir.

III. Yasama organında kabul edilen kanunlara karşı belli sayıda yasama organı üyesi Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

 1. Yasama organının herhangi bir ko­nuyu görüşüp karara bağlayabilmesi için üye tam sayısının en az üçte bi­rinin toplantıda hazır bulunması ge­rekir
 2. Yasama organı, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkar­ma yetkisi verebilir.

Yukarıdakilerden hangilerinin yasama yetkisinin genelliği ilkesi ile bir ilgisi yoktur?

 1. A) I,II ve III
 2. B) I, II. ve IV
 3. C) I, III ve IV
 4. D) ll.III ve V
 5. E) III, IV ve V

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki iş­lemlerden hangisi parlamento kararı ni­teliğinde değildir?
 2. A) TBMM İçtüzüğünde değişiklik yapıl­ması
 3. B) Bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesi
 4. C) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verilmesi
 5. D) Milletlerarası antlaşmaların onaylan­ masının uygun bulunması
 6. E) Anayasa Mahkemesine üye seçilmesi

(2011-Sayıştay Denetçi Yrd.)

Cevap D

 

 1. Aşağıdaki hangisi TBMM’nin parlamento kararı niteliğindeki işlemlerinden biri değildir?
 2. A) Anayasanın 84.maddesi uyarınca Mec­lis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan bir milletvekilinin mil­letvekilliğinin düşürülmesine karar ve­ rilmesi
 3. B) Anayasanın 91.maddesi uyarınca daha önceden verilmiş olan bir yetki kanu­ nuna dayanarak Bakanlar Kurulunca bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne karar verilmesi
 4. C) Anayasanın 92.maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı bir ülkeye gönderilmesine karar verilmesi
 5. D) Anayasanın 100.maddesi uyarınca Başbakan veya Bakanlardan biri hak­ kında Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi

(2011 -Milli Emlak Denetmen Yrd.)
Cevap B

 

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği teklifinde.bulunabilir?
 2. A) TBMM üye tam sayısının en az üçte bi­ri
 3. B) Bakanlar Kurulu
 4. C) İktidar partisi meclis grubu
 5. D) Anayasa Mahkemesi
 6. E) Cumhurbaşkanı

(2010-KPSS)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’nın 90, maddesinde dü­ zenlenen milletlerarası antlaşmalarla il­gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru­dur?
 2. A) Milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaları TBMM Başkanı uygun bu­lur.
 3. B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş mil­letlerarası antlaşmalar kanun hükmün­ dedir.
 4. C) Türk kanunlarına değişiklik getiren ant­laşmalar Cumhurbaşkanınca doğrudan yürürlüğe konur.
 5. D) Milletlerarası antlaşmalar tüzüklerle aynı kabul usullerine tabidir.
 6. E) Milletlerarası antlaşmaları Başbakan uygun bulur ve yayımlar.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslarara­sı antlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası antlaşmalarla kanunlar arasında uyuşmazlık çıktığında ulusla­ rarası antlaşma hükümleri esas alınır.
 3. B) Uluslararası antlaşma hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anaya­ sa Mahkemesine başvurulamaz. C) Anayasa’nın 90. maddesi sadece ulus­ lar arası antlaşmalara ilişkindir, ulusla­ rarası hukukun diğer kaynaklarıyla iç hukuk kurallarının uyuşmazlıklarını dü­ zenlemez.
 4. D) Temel haklar ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası antlaşmalarla Anayasa arasında uyuşmazlık çıktığında ulusla­ rarası antlaşma hükümleri esas alınır.
 5. E) Anayasa Mahkemesi’nin, kanunların uluslar arası antlaşmalara uygunluğu­ nu denetleme görevi yoktur.

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre TBMM, aşağı­ daki yetkilerinden hangisini bir parla­ mento kararı İle yerine getirir?
 2. A) Milletlerarası antlaşmaların onaylan­ masını uygun bulmak
 3. B) Bakanlar Kuruluna belli konularda ka­ nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
 4. C) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülke­lere gönderilmesine veya yabancı si­lahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunma­ sına izin vermek
 5. D) Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve süresi içinde kendisine sunulan bir kanun hükmünde kararnameyi değiştirerek kabul etmek
 6. E) SsGenel ve özel af ilan etmek

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Yasama yetkisinin genelliği ne demek­tir?
 2. A) Yasama organının yaptığı kanunların genel kişilik dışı, objektif, soyut ve bir kez kullanılmakla tükenen sonuçlar doğurması
 3. B) Yasama organının yaptığı kanunların benzer durumdaki herkes için geçerli olması
 4. C) Yasama organının, kanun yapma yet­ kisini doğrudan Anayâsa’dan alması
 5. D) Yasama organının kanun yaparken dü­ zenleyeceği alanı sadece genel hatları ile ele alması ve ayrıntıların düzenlen­ mesini yürütme organının yapacağı düzenleyici işlemlere bırakması
 6. E) Yasama organının Anayasa’ya aykırı olmaması koşuluyla istediği her konu­ da kanun çıkarabilmesi ve elealdığı konuyu en ince ayrıntısına kadar dü­zenleyebilmesi

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. TBMM’nin aşağıdaki işlemlerinden han­gisi maddi mahiyeti bakımından “kural işlem” niteliğindedir?
 2. A) TBMM içtüzüğü
 3. B) Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması işlemi
 4. C) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş ilanı işlemi
 5. D) TBMM Başkamnın seçilmesi işlemi
 6. E) Olağanüstü hâl ilanının onanması iş­lemi

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyia kura! olarak tüm konular kanunla dü­zenlenebilir.
 2. Yasama organı üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri de­ğil, bütün milleti temsil eder.

III. Türk hukuk sisteminde Cumhurbaş­ kanlığı kararnamesi haricinde, yürütme organına bırakılmış mahfuz bir dü­ zenleme alanı yoktur.

 1. Yasama organı gündemine almak is­tediği herhangi bir konuda meclis araştırması açılmasına karar verebilir.
 2. Yasama organı çıkaracağı bir kanunla herhangi bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebilir. Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin yasama yetkisinin genelliği ilkesinin sonuçlarındandır?
 3. A) I, II ve III
 4. B) II ve V
 5. C) l, ili ve V
 6. D) II, III ve IV
 7. E) II, IV ve V

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayı­ sının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul ettiği bir kanunu bir kez daha incelen­ mesi için TBMM’ye geri gönderemez.
 3. B) Cumhurbaşkanı, TBMM’ce kabul edi­ len kanunları 1 ay içerisinde yayımlar.
 4. C) Kanun önermeye Bakanlar Kurulu ile en az 10 milletvekili yetkilidir.
 5. D) Cumhurbaşkanının kısmen uygun bulmadığı kanunları TBMM’ye geri göndermesi durumunda TBMM kanu­ nun tümünü görüşmek zorundadır.
 6. E) Bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tara­ fından TBMM’de bir daha görüşülmek üzere geri gönderilemez. (2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap E

 

170

I İçtüzükte değişiklik yapmak

 1. Milletlerarası antlaşmaların onaylan­ masını uygun bulmak

III. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararnâmg çıkarma yetkisi vermek

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülke­ lere gönderilmesine izin vermek
 2. TBMM üyelerinin ödeneklerini belirle­mek 1982 Anayasâsı’na göre, TBMM yukarı­daki yetkilerinden hangilerini bir kanunla değil bir parlamento kararıyla yerine ge­tirir?
 3. A) Yalnız IV B) I ve III C) İve IV D) I ve V E) II ve IV

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Yasama yetkisinin asliliği ne demektir?
 2. A) Yasama organının herhangi bir konuyu en ince ayrıntısına kadar kanunla dü­ zenleyebilmesi
 3. B) Yasama organının bir konuyu en genel hatlarıyla belirleyip, ayrıntılarının dü­ zenlenmesini yürütme organına bı­ rakması
 4. C) Yasama organının sadece, Anayasa’da açıkça kanunla düzenleneceği belirtilen hususlarda yasal düzenleme yapabil­mesi
 5. D) Yasama organının kaynağını doğrudan Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak araya başka bir yetkilendirme işleminin girmesine gerek kalmadan herhangi bir konuyu kanunla düzenleyebilmesi
 6. E) Yasama organının belirli kişilere yöne­ lik kanun çıkaramaması, bir diğer de­ yişle çıkarılan kanunların ülkede yaşa­ yan herkes için uygulanabilmesi

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiler- den hangisi yürürlüğe girmesinden itiba­ ren bir yıl geçmedikçe uygulanamaz?
 2. A) Ceza kanunlarında yapılan değişiklikler
 3. B) Seçim kanunlarında yapılan değişiklik­ler
 4. C) Vergi kanunlarında yapılan değişiklik­ler
 5. D) TBMM İçtüzüğü’nde yapılan değişiklik­ler
 6. E) Siyasi partilere Devlet yardımı yapıl­masına ilişkin kanunlar

(2008-Maliye Bak. Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasasına göre, seçimler ve halk oylamasının esaslarını düzenleyen ilkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Tek dereceli seçim ilkesi, Türkiye’de milletvekili genel seçimlerinin iki turlu yapılmasını imkânsız hale getirir.
 3. B) Eşit oy ilkesi, her bir seçim çevresinde kullanılan oyların milletvekili sayısına oranının mutlak şekilde eşit olması ge­ rektiğini ifade eder.
 4. C) Açık sayım ve döküm ilkesi, sandıklar­ da kullanılan oyların sayımına siyasi partilerin de temsilcileri aracılığıyla ka­ tılımını mümkün kılar.
 5. D) Gizli oy ilkesi, vatandaşların kullandık­ ları oylar hakkında hiçbir zaman açık­ lama yapamayacaklarını ifade eder E) Genel oy ilkesi, ülke genelinde kullanı­ lan geçerli oyların tümünü ifade eder.

(2007-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden hangisini bir parlamento ka­rarıyla gerçekleştirir?
 2. A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
 3. B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne karar vermek
 4. C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Diva­ na şevkine karar vermek
 5. D) Milletlerarası antlaşmaların onaylan­ masını uygun bulmak
 6. E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek

(2006-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yasama organı­ nın kanun yapma yetkisinin konu bakı­ mından sınırlandırılmamış olmasını ifa­de eder?
 2. A) Yasama yetkisinin genelliği ilkesi
 3. B) Düzenleyici işlemlerin genelliği ilkesi
 4. C) Genel oy ilkesi
 5. D) Yasama yetkisinin asliliği ilkesi
 6. E) Yasama yetkisinin devredilmezliği ilke­si

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre seçim kanunla­ rında yapılan değişiklikler yürürlüğe gir­diği tarihten itibaren kaç yıl içinde yapı­ lacak seçimlerde uygulanmaz?
 2. A) 1
 3. B) 2
 4. C) 3
 5. D) 4
 6. E) 5

(2005-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap A

 1. Aşağıdakilerden hangisi, yasama yetki­ sinin genelliği ilkesini ifade eder?
 2. A) Yasama organının, Anayasada sayılan koşulları taşımak şartıyla dilediğini Cumhurbaşkanı seçebilmesi
 3. B) Yasama organının, gerekli durumlarda yasama dokunulmazlığını kaldırabil­mesi
 4. C) Yasama organının, genel nitelikte ka­ nunlar yapabilmesi
 5. D) Yasama organının, Bakanlar Kurulunu denetleme yetkisinin bulunması
 6. E) Yasama organının, dilediği konuda ve istediği kadar ayrıntıya girerek düzen­ leme yapabilmesi

(2001-KMS)

 

Cevap E

 

178.

I TBMM

 1. Milli Güvenlik Kurulu

III Cumhurbaşkanı

 1. Bakanlar Kurulu

1982 Anayasasına göre yürütme yetkisi ve görevi yukarıdakilerden hangileri ta­rafından kullanılır ve yerine getirilir? A) Yalnız II

 1. B) Yalnız IV
 2. C) III ve IV
 3. D) II, III ve IV
 4. E) I, II, III ve IV

(2011 -KPSS/AB-PÖS)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin olağan kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmesinde anaya­sal bir engel yoktur?
 2. A) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 3. B) Konut dokunulmazlığı
 4. C) Dilekçe hakkı
 5. D) Düzeltme ve cevap hakkı
 6. E) Düşünce ve kanaat hürriyeti

(2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıda­ki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.
 2. B) Anayasa’da yer alan her tür temel hak­ lar ve ödevler, kanun hükmünde ka­rarnameler ile düzenlenebilir.
 3. C) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hük­ münde kararnamenin kapsamını gös­ terir.
 4. D) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlanır.
 5. E) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçimi, görev süresi dolmasından önceki kaç gün içinde tamamlanır? A) 120
 2. B) 90
 3. C) 80
 4. D) 75
 5. E) 60

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebil­ menin şartlarından biri değildir?
 2. A) 10 milletvekilinin yazılı teklifi ile aday gösterilmiş olmak
 3. B) 40 yaşını doldurmuş olmak
 4. C) Yükseköğrenim yapmış olmak
 5. D) Türk vatandaşı olmak
 6. E) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde hükümetin (Bakanlar Kurulu­ nun) görevi sona erer?
 2. A) Adalet Bakanının istifası hâlinde
 3. B) Cumhurbaşkanının görevden ayrılması hâlinde
 4. C) Millî Savunma Bakanının istifası hâlin­de
 5. D) Genelkurmay Başkanının istifası hâlin­ de
 6. E) Başbakanın ölümü hâlinde

(2010-KPSS/GYGK-CS)

 

Cevap E

 

I, Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri, Cumhurbaşkanının baş­ kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

 1. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnameleri, ancak olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda çıkarılabilir.

III. Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­rarnamelerinin çıkarılabilmesi için önceden yasama organı tarafından çıka­ rılmış bir yetki yasasına gerek yoktur.

 1. Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­rarnamelerinin yürürlüğe girebilmesi için bunların Resmî Gazete’de yayım­ lanmalarına gerek yoktur.
 2. Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­ rarnamelerinin TBMM’nin onayına su­nulmalarına gerek yoktur.

Olağanüstü hâl süresince çıkarılabilecek olan kanun hükmünde kararnamelerle il­gili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğ­rudur?

 1. A) I, II ve III
 2. B) I, II ve IV
 3. C) I, III ve V
 4. D) II, III ve IV
 5. E) III, IV ve V

(2010-Kaymakam Aday.)
Cevap A

 

 1. Kanun hükmünde kararname Cumhuriyet döneminde ilk kez ne zaman hukukumu­za girmiştir?
 2. A) 1924 Anayasası ile
 3. B) 1961 Anayasasfmn ilk metninde
 4. C) 1982 Anayasası’nın ilk metninde
 5. D) 1961 Anayasası’nda 1971 yılında yapı­ lan değişiklik ile
 6. E) 1982 Anayasası’nda 1987 yılında yapı­ lan değişiklik İle

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. Olağanüstü hâl kanun hükmünde karar­ nameleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi Cumhurbaşkanı başkanlı­ ğında toplanan Bakanlar Kurulu tara­ fından çıkarılır.
 3. B) Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­rarnamesi ile kişi hakları ve ödevleri de düzenlenebilir.
 4. C) Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­ rarnamesinin Resmî Gazete’de yayımlandığı gün TBMM’nin onayına sunul­ ması gerekli değildir.
 5. D) Olağanüstü hâl kararnamelerinin TBMM’ce onaylanmasına ilişkin süre ve usul TBMM İçtüzüğü’nde belirlenir.
 6. E) Olağanüstü hâl kanun hükmünde ka­ rarnamesinin çıkarılabilmesi için yetki kanununa ihtiyaç yoktur.

(2009-MaIiye Bak. İg Denetçi Aday.)
Cevap C

 

 1. 1982 Anayasasına göre, kanun hükmün­ de kararnamelerle ilgili plârak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih gösterilemez.
 3. B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü­ şülmez.
 4. C) Resmî Gazetede yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler.
 5. D) Siyasi haklar ve ödevler kanun hük­ münde kararname ile düzenlenebilir.
 6. E) Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir.

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâl kararna­ meleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı­lır.
 3. B) Konusu, sıkıyönetim veya olağanüstü hâlle ilgilidir.
 4. C) Anayasa’da yer alan hak ve özgürlükle­ri düzenleyebilir.
 5. D) Resmî Gazete’de yayımlanmasına ge­rek yoktur.
 6. E) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl de­ vam ettiği sürece yürürlüktedir.

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle iigili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Bakanlar Kurulunun belli bir konuda kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için TBMM’nin önceden bir kanunla o konu için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi gerekir.
 3. B) Yetki kanununda, çıkarılacak KHK amacının, kapsamının, ilkelerinin kullanılma süresinin ve süresi içinde birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarılıp çıkarılmayacağının gösterilmesi gere­kir.
 4. C) Bakanlar Kurulunun istifası, düşürül­ mesi veya yasama döneminin bitmesi, Bakanlar Kuruluna belli bir süre için verilmiş olan kanun hükmünde karar­ name çıkarma yetkisinin sona ermesi­ ne sebep olmaz.
 5. D) Kanun hükmünde kararnamelerin , Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulmaları zorunludur.
 6. E) Kanun hükmünde kararnamelerin, mutlaka Resmî Gazete’de yayımlandık­ ları gün yürürlüğe girmeleri gerekir. Kararnamelerin, Resmî Gazete’de ya­ yımlandıkları günden önceki bir tarih­ ten başlayarak yürürlüğe girmesi mümkün olmadığı gibi yürürlük tarihi olarak Resmî Gazete’de yayımlandığı günden daha sonraki bir tarih de gös­ terilemez.

(2008-Kaymakam Aday.)
Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Yetki kanununda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin kapsamının ve kullanma süresinin gösterilmesi ge­ rekir.
 3. B) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulur.
 4. C) Bakanlar Kurulunun istifası ya da dü­ şürülmesi belli bir süre için verilmiş yetkinin sona ermesine sebep olmaz. D) Yasama döneminin bitmesi, belli bir süre için verilmiş de olsa kanun hük­ münde kararname çıkarma yetkisinin sona ermesine yol açar.
 5. E) Yetki yasaları ve bunlara dayanan ka­nun hükmünde kararnameler, TBMM’de öncelik ve ivedilikle görüşü­lür. (2007-KPSS)

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklıkalmak üzere aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenebilir?
 2. A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 3. B) Dîizeltme ve cevap hakkı
 4. C) Bilim ve sanat hürriyeti
 5. D) İspat hakkı
 6. E) Ditekçe hakkı

(2006‘KPSS)

 

Cevap A

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun hükmünde kararnamenin konusu olabi­ lir?
 2. A) Konut dokunulmazlığının sınırlanması
 3. B) Kıyılardan yararlanmanın düzenlenme­ si
 4. C) Bütçe kanununda değişiklik yapılması
 5. D) Haberleşme özgürlüğünün sınırlanma­sı
 6. E) Seçme hakkının düzenlenmesi

(2001-KMS)

 

Cevap B

 

 1. Yayımlandıkları gün TBMM’ye sunulma­yan kanun hükmünde kararnamelerle il­gili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru­dur?
 2. A) Bu tarihte yürürlükten kalkarlar
 3. B) TBMM Başkanı tarafından resen TBMM gündemine alınır
 4. C) Yürürlükten kalkması için Cumhurbaş­ kanı tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulması gerekir
 5. D) Kanun gücünü kaybederek tüzüğe dö­nüşür
 6. E) Üç ay daha yürürlükte kalmaya devam eder

(2005-KPSS)

 

Cevap A

 

194, Aşağıdakiierden hangisi, 1982 Anayasası’nın 116. maddesi uyarınca TBMM se­ çimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilen­ mesini mümkünkılan sebeplerden birideğildir?

 1. A) Bakanlar Kurulunun kuruluşta gere­ ken güvenoyunu alamamasının ar­ dından geçen 45 günlük süre İçinde yeni bir Bakanlar Kurulu kurulama­ ması
 2. B) Bakanlar Kurulunun bir gensoru önergesiyle düşürülmesinin ardından geçen 45 günlük süre içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması
 3. C) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşü­ rülmeden istifa etmesinin ardından geçen 45 günlük süre içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması
 4. D) Görev sırasında güven istemi redde­ dilen Bakanlar Kurulunun düşmesi­ nin ardından geçen 45 günlük süre içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulup güvenoyu alamaması
 5. E) Genel seçimlerle oluşan yeni TBMM’de Başkanlık Divanının seçil­ mesinin ardından geçen 45 günlük süre içinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulması ancak güvenoyu alama­ ması

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

195.1982 Anayasası’na göre, TBMM genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlar­ dan hangileri çekilir?

 1. A) Sağlık ve Millî Eğitim bakanları
 2. B) Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları
 3. C) Başbakan ve Dışişleri bakanı
 4. D) Maliye, Sağlık ve Bayındırlık bakanlan
 5. E) Sadece Başbakan ve yardımcıları

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap B

 

196.1982 Anayasası’na göre TBMM kaç mil­letvekilinden oluşur?

 1. A) 300
 2. B) 450
 3. C) 500
 4. D) 550
 5. E) 600

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili se­ çilebilmek için en az kaç yaşını doldur­ muş olmak gerekir?
 2. A) 20
 3. B) 25
 4. C) 30
 5. D) 35
 6. E) 40

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.)

 

Cevap B

 

198.1982 Anayasasına göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

 1. A) 3
 2. B) 4
 3. C) 5
 4. D) 6
 5. E) 7

(2011 -KPSS/AB-PÖS)

Cevap B

 

199.1982 Anayasası’na göre, seçimler aşağıdakilerden hangisinin genel yönetim ve denetimi altında yapılır?

 1. A) Vatandaşların
 2. B) Yargı organlarının
 3. C) Cumhurbaşkanının
 4. D) TBMM’nin
 5. E) Hükümetin

(2011-Maliye Bak. İç Denetçi Aday.).

 

Cevap B

 

200.1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halk oylamasında uyulması zorunlu olan ilkelerden biri değildir?

 1. A) Serbest oy
 2. B) Eşit oy
 3. C) Genel oy
 4. D) Gizli oy
 5. E) Gizli sayım ve döküm

(2011-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasına göre TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döneminde kaç seçim yapılır?
 2. A) 1
 3. B) 2
 4. C) 3
 5. D) 4
 6. E) 6

(2010-KPSS/GYGK-CS)

 

Cevap B

 

 1. 50.000 geçerli oyun kullanıldığı ve 4 mil­letvekilinin seçileceği bir seçim çevresin­ de; A partisi 20.000, B partisi 15.000, C partisi 10.000, D partisi 5000 oy almıştır. Bu durumda 2839 sayılı Milletvekili Se­çim Kanunu’nun kabul ettiği seçim sis­temine göre, C partisinin ülke barajını geçememesi hâlinde, milletvekillerinin siyasi partilere dağılımı ile ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) A partisi 2, B partisi 1, C partisi 1 mil­ letvekili çıkarır.
 3. B) A partisi 2, B partisi 2 milletvekili çıka­rır.
 4. C) A partisi 2, B partisi 1, D partisi 1 mil­ letvekili çıkarır.
 5. D) A partisi 3, B partisi 1 milletvekili çıka­rır.
 6. E) A partisi 1, B partisi 2, D partisi 1 mil­letvekili çıkarır.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, yasama orga­ nıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) TBMM genel oyla seçilen 550 millet­ vekilinden oluşur.
 3. B) 25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
 4. C) TBMM Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her konuda kanun çıkarabilir.
 5. D) TBMM ancak Anayasa Mahkemesi de­ netiminden geçirerek kanunları kabul edebilir.
 6. E) Kısıtlılar milletvekili seçilemezler.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. Hâlen uygulanmakta olan TBMM seçim­leriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Seçimler 4 yılda bir yapılır.
 3. B) Seçimlerde yüzde onluk ülke barajı uygulanır.
 4. C) Seçimlerin yönetimi ve denetimi yetki­si Yüksek Seçim Kuruluna aittir.
 5. D) Seçimlerde dar bölge çoğunluk sistemi uygulanır.
 6. E) TBMM, yalnızca savaş nedeniyle se­ çimlerin 1 yı! geriye bırakılması kararı alabilir.

(2009-Kamu İhaie Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, ara seçim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?
 2. A) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması hâlinde boşalmayı takip eden 90 günden son­ raki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.
 3. B) TBMM, uygun göreceği her durumda ara seçime gidilmesine karar verebilir. Ara seçim, Meclisin bu kararını takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar gü­nü yapılır.
 4. C) Anayasa’nm öngördüğü hâllerde Cum­ hurbaşkanı da ara seçime gidilmesine

karar verebilir. Cumhurbaşkanının bu yöndeki kararının Resmî Gazete’de ya­ yımlanmasından 90 gün sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.

 1. D) TBMM’nin üyeliklerinde çeşitli neden­ lerle ortaya çıkan boşalmanın, Meclisin çalışmasını etkileyebileceğini öngör­ düğü hâllerde, Yüksek Seçim Kumlu ara seçime gidilmesine karar verebilir. Ara seçim, Yüksek Seçim Kurulunun bu kararının Resmî Gazete’de yayım­ lanmasını takip eden 90 günden son­ raki ilk Pazar günü yapılır.
 2. E) Anayasa’da öngörülen sürenin dolma­ sından önce TBMM’nin aldığı bir karar üzerine daha erken bir tarihte genel seçime gidilmesine ara seçim denir.

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin top­lantı ve karar yeter sayısıyla ilgili aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) TBMM, bütün işlerinde üye tam sayısı­ nın en az üçte biri ile toplanır ve Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa top­ lantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
 3. B) TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların dörtte birinin oyu ile karar verir.
 4. C) TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm öngörülmediği takdirde en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının üçte birinin oyu ile karar verir.
 5. D) TBMM, karar yeter sayısı için başkaca bir hükmün öngörülmediği durumlar­ da üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.
 6. E) TBMM, her durumda en az üye tam sa­ yısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Anayasa’da başkaca bir hüküm öngö­ rülmediği takdirde toplantıya katılanların en az dörtte birinin oyu ile karar ve­rir.

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 

 1. 1982 Anayasası’nda yer alan “TBMM, çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hüküm­lerine göre yürütür.” hükmü aşağıdaki il­kelerden hangisiyle ilgilidir?
 2. A) Meclisin üstünlüğü
 3. B) Yasama organının yöntemsel bağım­sızlığı
 4. C) Başkanlık Divanının kuruluşu
 5. D) Kanunilik
 6. E) Yasama disiplini

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. Üç milletvekili çıkaracak Burdur seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların siyasi partilere göre dağılımı şöyledir: A partisi: 75.000, B partisi: 90.000, C partisi: 60.000, D partisi: 120.000. 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanu- nu’nun kabul ettiği seçim sistemine gö­ re, D partisinin ülke barajını geçememe­si hâlinde, milletvekillerinin siyasi parti­lere dağılımıyla ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi doğrudur?

 

 1. A) B partisi 2 milletvekili, C partisi 1 mil­ letvekili çıkarır.
 2. B) A partisi 1 milletvekili, B partisi 1 mil­ letvekili, C partisi 1 milletvekili çıkarır.
 3. C) B partisi 1 milletvekili, D partisi 2 mil­ letvekili çıkarır.
 4. D) B partisi 3 milletvekili çıkarır.
 5. E) D partisi 3 milletvekili çıkarır.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’nın aşağıdaki hükümle­ rinden hangisi, Anayasa’nın 67. madde­ sindeki “seçimlerin serbestliği ilkesi”nin Anayasa’da öngörülen bir istisnasıdır?
 2. A) “Seçimler tek dereceli seçim esasına göre yapılır.” hükmü”
 3. B) “Seçimler gizli oy esasına göre yapı­ lır.” hükmü”
 4. C) “Milletvekili genel ve ara seçimlerine iştiraki temin için kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.” hükmü”
 5. D) “Seçim kanunlarında yapılan değişik­likler, yürürlüğe girdiği tarihten itiba­ren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” hükmü”
 6. E) “Yurt dışında bulunan Türk vatandaş­ larının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirle­ri belirler.” hükmü”

(2009-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. Meclis Başkanı
 2. Başkanvekilleri

III. Katip, üyeler

 1. İdare amirleri
 2. Siyasi Parti Grupları

 

1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerde hangisi ya da hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanında yer almaz?

 1. A) Yalnız I
 2. B) Yalnız V
 3. C) II ve III
 4. D) III ve IV
 5. E) I ve IV

(2008-Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yrd.)

 

Cevap B

 

 1. AşağıdakiIerden hangisi, 1982 Anayasa­ sında seçme, seçilme ve siyasi faaliyet­ te bulunma haklarını öngören düzenle­mede yer almaz?
 2. A) Serbest oy
 3. B) Eşit oy
 4. C) Gizli oy
 5. D) İki dereceli seçim
 6. E) Açık sayım ve döküm

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin ku­ ruluşu ve faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
 3. B) TBMM üye tam sayısının yüzde beşi boşaldığında 3 ay içinde ara seçime gidilir.
 4. C) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasa­ ma döneminde 2 seçim yapılır.
 5. D) TBMM karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir faz­ lasından az olamaz.
 6. E) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay tatil yapabilir.

(2007-Sayıştay Denetçi Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasa­ ma döneminde 2 defa seçim yapılır.
 3. B) TBMM Başkanı Başkanlık Divanı üyesi değildir.
 4. C) TBMM Başkan adayları, sadece bakan­ lar arasından belirlenir.
 5. D) Başkanlık Divanı seçimle oluşmaz.
 6. E) TBMM Başkanı partisinin her tür faali­ yetine katılır.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasasına göre, TBMM seçimle­ rinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?
 2. A) Cumhurbaşkanı, TBMM seçimlerinin yenilenmesine ancak Başbakanın talebi üzerine karar verebilir.
 3. B) Cumhurbaşkanı, milletvekili genel se­ çimlerine bir yıl kala TBMM seçimleri­ nin yenilenmesine karar veremez.
 4. C) Bir bakanın TBMM’ce güvensizlik oyuyla düşürülmesinden sonra, 45 gün içinde yeni bakan atanamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar ve­rebilir.
 5. D) Başbakanın kişisel nedenlerden ötürü istifası üzerine 45 gün içinde yeni Ba­ kanlar Kurulu kurulamazsa Cumhur­ başkanının TBMM’nin seçimlerinin ye­ nilenmesine karar vermesi zorunludur.
 6. E) Başbakanın TBMM’den görev sırasın­da istediği güveni alamaması nedeniy­le istifası üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamaz veya ku­ rulduğu hâlde güvenoyu alamazsa Cumhurbaşkanı, TBMM’nin seçimleri­nin yenilenmesine karar verebilir.

(2008-Kaymakam Aday.)
Cevap E

 

216,

I, TBMM’nin genel oyla seçilen 550 mil­ letvekilinden oluşması

 1. Seçimlerin, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılması

III. TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapıl­ ması

 1. Bir Türk vatandaşının milletvekili seçi­ lebilmesi için 25 yaşını doldurmuş bu­ lunmasının gerekmesi
 2. TBMM üyelerinin seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil etmeleri VI. TBMM Başkanlık Divanının, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Baş­ kanı, Başkan vekilleri, kâtip üyeler ve idare amirlerinden oluşması

Yasama organı ile ilgili yukarıdaki hü­ kümlerden hangileri, 1982 Anayasası’nın ilk şeklinde farklı bir biçimde düzenlen­miş olup zaman içinde yapılan değişik­liklerden sonra Anayasa’nın bugün yürür­lükte olan kurallarından birini ifade eder?

 

 1. A) I, II ve V
 2. B) I, İli ve IV
 3. C) II, III ve V
 4. D) II, IV ve VI
 5. E) III, IV ve V

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

217.1982 Anayasasına göre, seçimlerin baş­lamasından bitimine kadar yönetimi aşağıdakiierden hangisine aittir? A) Başbakanlık

 1. B) Yüksek Hâkimler Kurulu
 2. C) İçişleri Bakanlığı
 3. D) Yüksek Seçim Kumlu
 4. E) Danıştay

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri ne zama­ na kadar sürer?
 2. A) Seçim kararının verilmesine kadar
 3. B) Meclisin yenilenme kararının ilanına kadar
 4. C) Yeni Meclisin seçilmesine kadar
 5. D) Başkanlık Divanı seçimine kadar
 6. E) Bakanlar Kurulunun seçimine kadar

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin her yıl yeni yasama yılı çalışmalarına baş­ laması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) TBMM, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır ve yeni yasama yılı çalışmalarına başlar.
 3. B) TBMM, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden yeni yasama yılı çalışma­ larına başlar.
 4. C) TBMM, her yıl Ekim ayının ikinci Pa­ zartesi günü kendiliğinden yeni yasa­ ma yılı çalışmalarına başlar.
 5. D) TBMM, her yıl Kasım ayının ilk günü Meclis Başkanı davet ettiği takdirde toplanır ve yeni yasama yılı çalışmala­ rına başlar.
 6. E) TBMM, her yıl Ekim ayı içinde Başkan­lık Divanının belirleyeceği bir tarihte yeni yasama yılı çalışmalarına başlar. (2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin ge­riye bırakılmasıyla ilgili aşağıdaki ifade­ lerden hangisi doğrudur?
 2. A) TBMM, seçimlerin geriye bırakılması kararını üye tam sayısının üçte iki ço­ ğunluğu ile alabilir.
 3. B) Seçimlerin geriye bırakılmasına TBMM, yalnızca savaş sebebiyle karar verebilir.
 4. C) Seçimlerin geriye bırakılması söz ko­ nusu olduğunda, ne kadar süreyle se­çimlerin geriye bırakılacağı TBMM ta­ rafından kararlaştırılır.
 5. D) Seçimleri geriye bırakma sebebi orta­dan kalkmamışsa, yeniden TBMM ta­rafından bir karar alınması gerekmez, Cumhurbaşkanı başkanlığında topla­ nan Bakanlar Kurulu geri bırakma sü­ resini uzatabilir.
 6. E) Anayasa’ya göre seçimler hiçbir şekil­ de geriye bırakılamaz.

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre ara seçim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ­rudur?
 2. A) TBMM Genel Kurulu, ara seçim yapıl­ masına üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile karar verebilir.
 3. B) TBMM Genel Kurulunun, gerektiğinde ara seçim yapılmasına bir parlamento kararı ile değil, mutlaka bir kanunla ka­ rar vermesi gerekir.
 4. C) TBMM üyeliklerinde boşalma oldu­ ğunda TBMM Genel Kurulu, uygun gördüğü her zaman bu boşlukların doldurulması için ara seçim kararı ala­bilir.
 5. D) TBMM Genel Kurulu, genel seçimlere 90 gün kalana kadar uygun göreceği herhangi bir tarihte ara seçim yapıl­ masına karar verebilir.
 6. E) Bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesinin kalmaması duru­ munda boşalmayı takip eden 90 gün­ den sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır.

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap E

 

 1. Milletvekili genel seçimlerinde, birden çok çevreye ayrılacak olan illerdeki se­çim çevrelerinin sınırlarını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
 2. A) Yüksek Seçim Kurulu
 3. B) Anayasa Mahkemesi
 4. C) İçişleri Bakanlığı
 5. D) TBMM Anayasa ve İçişleri Komisyon­ larına danışarak TBMM Başkanlık Di­vanı
 6. E) Cumhurbaşkanının başkanlığında top­lanan Bakanlar Kurulu

(2008-Kaymakam Aday.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimle­riyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) TBMM savaş nedeniyle seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir.
 3. B) Ara seçim yapılmasının gerektiği her durumda, seçimin ne zaman yapılaca­ ğını Yüksek Seçim Kurulu belirler.
 4. C) Boşalan milletvekilliklerinin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulması du­rumunda 3 ay içinde ara seçim yapıl­ masına karar verilir.
 5. D) Ara seçim her seçim döneminde kural olarak 1 defa yapılır.
 6. E) TBMM Genel Kurulu yasama dönemi sona ermeden seçimlerin yenilenme­sine karar verebilir.

(2007-KPSS)

 

Cevap B

 

 1. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
 2. A) TBMM’nin, dönemin bitmesini bekle­ meden yapılmasına karar verdiği erken seçim
 3. B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçim­ lerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim
 4. C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına karar verdiği seçim
 5. D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapıl­ ması gereken seçim
 6. E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşa­lan milletvekillikleri için yapılan seçim

(2006-KPSS)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilmeye engel olan durumlardan biri değildir? A) Değişik iki suçtan ötürü; birinden 7 ay, diğerinden 6 ay olmak üzere kesinleş­miş hapis cezalarına mahkûm olmak
 2. B) Affa uğramış olsa bile zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından birinden ötürü mahkûm olmak
 3. C) Kaçakçılığa teşvik suçundan ötürü mahkûm olmak
 4. D) Affa uğramış olsa bile devlet sırlarını açığa vurmaktan ötürü mahkûm olmak
 5. E) Taksirli bir suçtan ötürü mahkûm ol­mak

(2006-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)

 

Cevap E

 

 1. 1982 Anayasasına göre, TBMM seçimle­ rinin yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifa­ delerden hangisi doğrudur?
 2. A) Cumhurbaşkanı, TBMM’nin görevini yapamadığına kanat getirdiği her du­rumda seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
 3. B) TBMM üyelerinin % 25’i boşaldığında Yüksek Seçim Kurulu seçimlerinin ye­ nilenmesine karar verir.
 4. C) TBMM dilediği her zaman seçimlerin yenilenmesine karar verebilir, bu du­rumda basit karar yeter sayısı aranır. D) Seçimlerden sonra 45 gün içinde yeni hükümet kurulamaz veya kurulduğu halde güvenoyu alamazsa, TBMM Başkanı seçimlerin yenilenmesine ka­ rar verebilir.
 5. E) Cumhurbaşkanı seçimlerinde birbirini izleyen dört turdada Cumhurbaşkanı seçilemezse TBMM, seçimlerin yeni­ lenmesine karar verebilir, bu durumda TBMM üye tamsayısının salt çoğunlu­ğunun oyu aranır.

(2003-KPSS)

 

Cevap C

 

 1. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’mn 68. maddesinin 4. fıkrasına aykırı eylemleri sebebiyle bir partinin temelli kapatılmasına karar vermiştir. Mahkemenin temelli ka­ patmaya ilişkin kesin kararında, milletvekililin partisinin temelli kapatılmasına be­ yan ve eylemleriyle sebep olduğu belirtil­ miştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) M, Anayasa Mahkemesinin temelli ka­ patmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlan­ masından itibaren 5 yıl süreyle başka bir partinin kurucusu olamaz.
 2. B) M, Anayasa Mahkemesinin temelli ka­ patmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayımlan­ masından itibaren 5 yıl süreyle başka bir partinin denetçisi olamaz.
 3. C) M’nin milletvekilliği, Anayasa Mahke­mesinin kesin kararının Resmî Gaze­ te’de gerekçeli olarak yayımlanması ile  düşer.
 4. D) M, bağımsız milletvekili adayı olabilir.
 5. E) Kapatılan partinin bütün mallan Hâzi­ neye geçer.

(2011-Anayasa Mah. Raportör Yrd.)

 

Cevap C

 

 1. İstifa
 2. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmama

III. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir gö­rev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etme

 1. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma nedeniyle düşmesi

1982 Anayasasına göre yukarıda sayılan milletvekilliğinin düşmesi nedenlerinden hangileri için Genel Kurul kararına ihti­yaç yoktur?

 

(Soru 2010 Anayasa Değişikliği Dikkate Alınarak Günceİlenmiştir)

 1. A) Yalnız IV
 2. B) II ve III
 3. C) II ve IV
 4. D) III ve IV
 5. E) IV ve V

(2010-TKDK Uzman Yrd.)

 

Cevap A

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğiy­le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
 3. B) Milletvekilleri göreve başlayabilmek için TBMM’de Anayasa’mn 81. madde­ sindeki andı içmek zorundadır.
 4. C) Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi tem­ sil ederler. D) Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil ederler.
 5. E) Milletvekillerini yasama organı seçer.

(2010-Kaymakam Aday.)

 

Gevap B

 1. 1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğiy­ le ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.
  B) Milletvekilleri göreve başlayabilmek için TBMM’de Anayasa’mn 81. madde­ sindeki andı içmek zorundadır.
  C) Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi tem­ sil ederler.
  D) Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil ederler.
  E) Milletvekillerini yasama organı seçer.
  (2010-Kaymakam Aday.)
  Gevap B
 2. 1982 Anayasası’na göre, yasama sorum­ suzluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Suç işleyen milletvekili sorgulanamaz.
  B) TBMM üyeleri Meclis kararı olmadıkça hiçbir zaman tutuklanamaz.
  C) TBMM üyeleri işledikleri suçlardan do­layı sorumlu değildir.
  D) Cumhurbaşkanı TBMM’de yargılanır.
  E) TBMM üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden dolayı sorumlu tutu­lamaz
  (2010-Kaymakam Aday.)Cevap E
 3. 1982 T.C. Anayasası’na göre, aşağıdaki- lerden hangisi TBMM üyeliğinin düşme nedenlerinden biri değildir? A) Milletvekilinin milletvekilliğiyle bağ­ daşmayan bir görev veya hizmeti sür­dürmekte ısrar etmesi
  B) Milletvekilinin kararda adı yer almasa dahi Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan bir siyasi partinin üyesi ol­ ması
  C) Milletvekilinin TBMM çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim katılmaması
  D) Milletvekilinin kısıtlanması
  (2010-Milli Emlak Denetmen Yrd.)

Cevap B

 1. 1982 Anayasası ile TBMM üyelerine ta­ nınan mutlak dokunulmazlık kurumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan­lıştır?
  A) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyeleri­ nin Meclis çalışmalarındaki oy ve söz­ leri ile Mecliste ileri sürdükleri düşün­ celerden ötürü sorumlu tutulmalarını engeller.
  B) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyeleri­ ne cezai açıdan tam bir koruma sağlar.
  C) Mutlak dokunulmazlık süreklidir ve TBMM üyeliğinin sona ermesinden sonra da devam eder.
  D) Mutlak dokunulmazlık kamu düzenin- dendir, TBMM üyesinin kendi isteği tek başına mutlak dokunulmazlığın sağla­ dığı korumanın sona ermesine neden olmaz.
  E) Mutlak dokunulmazlık, TBMM üyeleri­ ne uygulanabilecek her türden disiplin cezalarına karşı da tam bir koruma sağlar.
  (2009-Kamu İhale Kurumu Uzman Yrd.)Cevap E
 2. 1982 Anayasası’na göre, istifa eden bir milletvekilinin istifasının geçerli olduğu­na aşağıdakilerden hangisi karar verir?
  A) Başbakan
  B) Cumhurbaşkanı
  C) TBMM Genel Kurulu
  D) Yargıtay
  E) Danıştay
  (2010-Kaymakam Aday.)Cevap C

 

 1. I. TBMM üyeleri, seçildikleri bölgeyi ve­ ya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.
  II. TBMM’nin seçimleri 4 yılda bir yapılır.
  III. Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri yeni Meclisin seçilmesine ka­dar sürer.
  IV. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hâljpde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
  V. Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
  VI. TBMM, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verebilir.
  1982 Anayasası’na göre, yasama ile ilgi­li olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri sonradan değiştirildiği için Anayasa’nın ilk şeklindeki düzenlemeye göre daha farklı bir hükmü öngörmektedir?
  A) I, II ve III
  B) I, V ve VI
  C) II, III ve V
  D) II, IV ve VI
  E) III, V ve VI
  (2009-Kaymakam Aday.)Cevap D’

 

 1. 1982 Anayasası’nda 1995 yılında yapılan değişiklik sonrasında, milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) İstifa eden milletvekilinin milletvekilli­ği, istifanın, TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi üzerine düşer.
  B) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen milletvekilinin milletvekilliği, hükmün kesinleştiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın kendili­ğinden sona erer.
  C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekili­ nin milletvekilliğinin düşmesi, Meclîs kararıyla olur

D)tespit edilmesi üzerine, TBMM Genel Kurulunca üye tam sayısının salt ço­ğunluğunun oyuyla karar yelebilir. Bir milletvekilinin milletvekilliğinin hangi nedenle olursa olsun düşmesi durumunda, ilgili milletvekili veya TBMM üye tam sayısının en az beşte biri, düşme durumunun iptali için düşme tarihinden başlayarak 10 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvu­rabilir.
E) Anayasa Mahkemesince temelli kapatı­ lan bir siyasi partiye, kapatma davası­ nın açıldığı tarih itibarıyla üye olan mil­ letvekillerinin milletvekillikleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatma kararı­ nın TBMM Başkanlığına bildirildiği ta­rihte kendiliğinden sona erer.
(2009-KPSS)
Cevap C

 

 1. 1982 Anayasası’nda milletvekillerine tanınan parlamenter muafiyetlerden biri olan “yasama dokunulmazlığı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekillerinin tutulmasını, sorguya çekilmesini, tutuklanmasını ve yargılanmasını engelleyen bir koruma sistemidir.
  B) Yasama dokunulmazlığı, milletvekille­ rine milletvekilliği süresi ile sınırlı ge­çici bir koruma sağlar.
  C) Yasama dokunulmazlığı, seçimlerden önce veya sonra hakkında milletvekilli­ ğinin düşmesine neden olmayan bir ceza mahkûmiyeti kararı verilmiş olan bir milletvekili hakkındaki hükmün in­ fazının, milletvekilliği görevinin sona erdiği tarihe kadar ertelenmesi sonu­ cunu doğurur.
  D) Yasama dokunulmazlığının Meclis ka­rarıyla kaldırılması mümkün olup ya­ sama dokunulmazlığı kaldırılan millet­ vekilinin milletvekilliği, dokunulmazlı­ğının kaldırılmasına ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte sona erer.
  E) Ağır cezayı gerektiren suçüstü halteri ile seçimlerden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anaya- sâ’nın 14. maddesindeki durumlar ya­ sama dokunulmazlığının kapsamı dı­şındadır
  (2009-Maliye Bakanlığı İç Denetçi Aday.)Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, bir milletvekili­ nin milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) istifa eden bir miiietvekilinin milletve­ killiği, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildiğinde düşer.
  B) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir gö­ rev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin milletvekilliği­ nin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir. C) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyen bir milletvekilinin millet­ vekilliği, TBMM’nin basit çoğunlukla bu mahkûmiyetin milletvekilliğini dü­ şürmesi gereken bir mahkûmiyet ol­ duğuna karar vermesi hâlinde düşer.
  D) Partisinin kapatılmasına beyan ve ey­lemleriyle sebep olduğu, Anayasa Mahkemesinin kapatmaya yönelik ka­ rarında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, kapatma kararının TBMM Başkanlığına tebliğ edildiği tarihte dü­şer.
  E) Kısıtlanan bir milletvekilinin milletve­ killiği, TBMM’nin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kısıtlanma nedeninin milletvekilliği yapmaya engel olduğuna karar vermesi hâlinde düşer.
  (2008-Sayıştay Denetçi Yrd.)Cevap B
 2. 1982 Anayasası’na göre, henüz “and iç­ memiş” bir milletvekili ile ilgili aşağıda­ ki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) And içmemiş bir milletvekili kanun tek­ lifinde bulunabilir.
  B) And içmemiş bir milletvekili Meclis komisyonlarında görev alabilir.
  C) And içmemiş bir milletvekili TBMM Genel Kurulunda yapılacak oylamalar­ da oy kullanabilir.
  D) And içmemiş bir milletvekili yasama dokunulmazlığı ayrıcalığından faydala­ nabilir.
  E) And içmemiş bir milletvekili için TBMM’nin çalışma ve faaliyetlerine ka­ tılma açısından herhangi bir kısıtlama yoktur.
  (2008-Kaymakam Aday.)Cevap D

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili do­ kunulmazlığıyla ilgili aşağıdaki ifadeler­ den hangisi doğrudur?
  A) Bir milletvekilinin dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile kaldırılabilir.
  B) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek TBMM’ce dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin, varsa başka suçlardan ötürü yargılanabilmesi de mümkün­ dür.
  C) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek dokunulmazlığı kaldırılan bir milletve­ kilinin, yargılanması devam ederken seçimler yapılıp yeniden seçilmesi du­ rumunda tekrar dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargıla­ maya devam edilir.
  D) Bir milletvekili hakkında hukuk davası açılabilmesi için de önce usulüne uy­ gun olarak dokunulmazlığının kaldırıl­ ması gerekir.
  E) Seçimden önce soruşturmasına başla­ nılmış olmak koşuluyla Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen hususlardan ötürü bir milletvekilinin tutulması, sor­ guya çekilmesi, tutuklanması ve yargı­ lanması için Meclisin kararına gerek duyulmaz.
  (2008-KPSS/AB-PÖS)cevap E

 

 1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakiierin hangisinde bir milletvekilinin milletve­ killiği, yasama organında herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan ken­ diliğinden diişer? (Soru 2010 Anayasa değişikliğine göre güncellenmiştir).
  A) istifa eden milletvekilinin istifasının geçerli olduğu TBMM Başkanlık Diva­nınca tespit edildiğinde
  B) Milletvekilinin, izinsiz ve özürsüz ola­rak bir ay içinde toplam 5 birleşime katılmadığı, TBMM Başkanlık Divanın­ ca tespit edildiğinde
  C) Milletvekilinin, milletvekilliğiyle bağ­daşmayan bir hizmeti sürdürmekte ıs­rar ettiği, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildiğinde
  D) Milletvekilinin, seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giymiş olduğu, TBMM Başkanlık Divanınca tespit edil­ diğinde
  E) Cumhurbaşkanı seçilme
  (2008-Kaymakam Aday.)Cevap E

 

 1. TBMM Genel Kurulunca, bir milletvekili­ nin dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi yönünde veri­ len bir karara karşı yapılabilecek itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bu karara karşı sadece TBMM Gene! Kuruluna itirazda bulunulabilir ve itira­zı, söz konusu kararın alınmasından itibaren 5 gün içinde yalnızca doku­ nulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen milletvekili yapabilir.
  B) Bu karara karşı sadece Danıştaya gidi­ lebilir ve söz konusu kararın alınma­ sından itibaren 10 gün içinde yalnızca dokunulmazlığı kaldırılan veya millet­ vekilliği düşürülen miiletvekilince yapı­ labilecek olan itiraz, İdari Dava Dairele­ ri Kurulunda değerlendirilir.
  C) Bu karara karşı sadece Anayasa Mah­ kemesine itirazda bulunulabilir ve itira­ zı, söz konusu kararın alınmasından itibaren 10 gün içinde yalnızca doku­ nulmazlığı kaldırılan veya milletvekilliği düşürülen milletvekili yapabilir.
  D) Bu karara karşı sadece Anayasa Mah­ kemesine itirazda bulunulabilir ve itira­ zı, söz konusu kararın alınmasından itibaren 7 gün içinde TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarında mil­ letvekili yapabilir.
  E) Bu karara karşı sadece Anayasa Mah­ kemesine itirazda bulunulabilir ve itira­ zı, söz konusu kararın alınmasından itibaren 7 gün içinde ilgili milletvekili veya herhangi bir milletvekili yapabilir.
  (2008-Kaymakam Aday.)Cevap E
 2. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliği­ nin düşme nedenlerinden biri değildir?
  A) istifa
  B) Kısıtlanma
  C) Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan hüküm giyme
  D) Meclis çalışmalarına izinsiz ve özürsüz olarak 1 ay içerisinde toplam 5 birle­ şim günü katılmama
  E) Kapatılmaya neden olanlar arasında yer almasa bile milletvekilinin üyesi olduğu partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılması
  (2008-Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yrd.)Cevap E

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.